TürkçeEnglishDeutschRussianFrench
27.09.2023
header
Geri D繹n   
  EMLAK TERIMLERI SOZLUGU
A

Anahtar teslimi: Bir yap覺n覺n t羹m gere癟 ve iciliinin y羹klenici taraf覺ndan kar覺lan覺p b羹t羹n羹yle bitirilmi olarak mal sahibine teslim edilmesini 繹ng繹ren s繹zleme bi癟imidir.

Ask覺ya 癟覺karmak: Duyurulmak; 羹癟羹nc羹 kiilerin, ilgililerin bilgi almas覺n覺 salamak i癟in genellikle herkesin g繹rebilecei bir yerde duyuru tahtas覺na asmak. Belirli bir s羹re sonra duyuru konusu ask覺dan indirilir.

B

Bah癟ekent: Sal覺k ve konfor koullar覺na uygun bir yaam salamak amac覺yla tasarlanm覺, tar覺ma ayr覺lm覺 bir toprak par癟as覺 ile 癟evrili uydu kent.

Bakas覺n覺n m羹lkiyetine b覺rakmak: Kendi 羹zerine tapulu bir ta覺nmaz覺 bakas覺n覺n tasarrufuna b覺rakma; bakas覺n覺n 羹zerine ge癟irme; fera etme.

C

Cebri sat覺m: Malikin isteine b覺rak覺lmaks覺z覺n, resmi makamlar taraf覺ndan zor kullanarak yap覺lan art覺rma. Cebri art覺rma ya da cebri sat覺m mal sahibinin yarar覺na deil alacakl覺n覺n yarar覺na yap覺l覺r.

Cephe: 1. Bir yap覺n覺n y羹zlerinden her biri ya da yap覺n覺n 羹zerinde oturmakta olduu parselin yola bakan y羹z羹, 繹ny羹z. 2. Bina y羹z羹ne dik dorultuda sonsuzdan bak覺lan g繹r羹n羹.

ap: Ta覺nmaz mal覺n genel kadastro plan覺ndan kopya edilmi ve onun geometrik bi癟imini tek ba覺na g繹steren k羹癟羹k plan.

ekme kat: Bir binan覺n 癟at覺s覺 ile son kat aras覺nda yer alan ve yap覺n覺n 繹n 癟izgisinden geri 癟ekilerek yap覺lan kat.

D

D羹zenli konut alanlar覺: Onanl覺 imar planlar覺na ve imar mevzuat覺na g繹re olumu ya da oluacak olan b繹lgeler.

D羹zensiz konut alanlar覺: Gecekondular ile imar plan覺na ve mevzuat覺na ayk覺r覺 yap覺lam覺 dier yap覺lar覺n oluturduu b繹lgeler.

E

Ecrimisil: Bir mal覺n kullan覺lmas覺ndan doan yarar覺n para ile deerlendirilmesi; igal tazminat覺; bir ta覺nmaz覺 haks覺z bir bi癟imde kullanan kiinin malike 繹deyecei tazminat.

Elmen: Sahip; zilyet. Bir eyi eylemsel olarak elinde bulunduran, kullanan ya da onun 羹zerindeki ilgisini g繹steren tasarrufu ile durumu sabit oland覺r.

F

Faydal覺 alan: Bir konutun i癟inde, duvarlar aras覺nda kalan kullan覺labilir alanlar toplam覺; yer alt覺 katlar覺, oturuma uygun olmayan 癟at覺 katlar覺 ile 癟ok birimli yap覺larda bulunan ortak b繹l羹mler.

Fenni sorumluluk: Yap覺 羹retiminin ya da mimarl覺k m羹hendislik hizmetlerini gerektiren herhangi bir yap覺m覺n onayl覺 proje, ruhsat ve eklerine uygun olarak yap覺lmas覺.

G

G繹zpencere: at覺 katlar覺nda ya da kap覺 羹stlerinde yap覺lan yuvarlak ya da oval bi癟imli, 癟ou s羹sl羹 k羹癟羹k pencere.

Gelime alan覺: Bir kentin ya da il癟enin plan s覺n覺rlar覺 i癟inde kalan ve planlamada belirtilen s羹re i癟in kentin gelimesine ayr覺lan alan.

H

Har癟: Yap覺da tula ve talar覺 birbirine balamak ve kagir duvar ile tavanlar覺 s覺vamak i癟in kullan覺lan kum, kire癟, 癟imentoyu su ile kararak yap覺lan kar覺覺m.

Hava bacas覺: Bina kitlesi i癟inde kalan mutfak nii, tuvalet, banyo gibi yerlerin havaland覺r覺lmas覺n覺 salayan boluklar.

I

Islah: Bir b繹lgenin t羹m羹yle yenilenmeksizin yaama koullar覺n覺n d羹zeltilmesi ya da iyiletirilmesi.

襤mar adas覺: 襤mar plan覺ndaki kurallara g繹re oluuturulan 癟evresi yol, fiziki eik ya da plan s覺n覺r覺 ile 癟evrili adad覺r.

襤mar parseli: 襤mar adalar覺 i癟erisindeki kadastro parsellerinin 襤mar Yasas覺, imar plan覺 ve y繹netmelik kurallar覺na g繹re 羹zerinde yap覺 yap覺lmas覺 i癟in oluturulan ve imar yoluna cephesi olan kentsel arazi par癟alar覺d覺r.

K

Karkas: Demirli betonla yap覺lm覺 bir yap覺n覺n ta覺y覺c覺 繹elerinin t羹m羹ne verilen ad, yap覺 iskelet de denir.

Kat irtifak覺: Yap覺lmakta olan ya da ileride yap覺lacak bir binan覺n yap覺m覺 borcunu ve bina yap覺l覺nca da kat m羹lkiyeti kurulmas覺 y羹k羹m羹n羹 douran bir irtifak hakk覺.

L

Lebiderya: Kesintisiz deniz manzaral覺 daire.

Lineer kent: Bir karayolunu, demiryolunu ya da akarsuyu izleyen ya da deniz k覺y覺s覺n覺 izleyerek giden bir yol boyunca uzanan, uzunlamas覺na bir plana g繹re gelimekte olan kent.

M

Maddi edim: Edimin bir malvarl覺覺 hakk覺 bi癟iminde ortaya 癟覺kmas覺.

Miras癟覺l覺k belgesi: lenin miras癟覺s覺n覺n kimlere ve hangi oranda d羹t羹羹n羹 g繹steren sulh mahkemesi karar覺; veraset ilam覺.

N

Nirengi deerleri: Her dereceden nirengilerin, d羹z ya da corafi koordineleri, semtleri ve aralar覺ndaki 繹l癟羹lm羹 uzakl覺klar.

Nedensiz zenginleme: Bir kiinin, hakl覺 bir neden olmaks覺z覺n dier kii zarar覺na kazan覺mda bulunmas覺; haks覺z iktisap.

O

Oturma hakk覺: Bakas覺na ait bir evde ya da bir evin bir k覺sm覺nda oturma hakk覺.

Onar覺m projesi: Yap覺daki herhangi bir deiiklii g繹stermek 羹zere haz覺rlanan ve as覺l projenin eki olan proje; tadilat projesi.

n al覺m: Bir mal覺n sat覺l覺a 癟覺kar覺ld覺覺nda o parayla herkesten 繹nce alabilme ayr覺cal覺覺; 繹ncelikli al覺m.

nal覺m hakk覺: Hakk覺n konusu olan eyi bir 羹癟羹nc羹 kiiye satmas覺 durumunda, hak sahibine tek yanl覺 bir isten癟 a癟覺klamas覺 ile sat覺lan eyin m羹lkiyetinin kararlat覺r覺lan bedel kar覺l覺覺nda 繹nceden kendisine devrini isteme yetkisini veren ve yenilik douran hak; ufa hakk覺.

P

Parsel: Kentin imar plan覺na uygun olarak, 羹zerinde tek bir yap覺 yap覺labilecek b繹l羹mlenmi toprak par癟as覺.

Parsel derinlii: Yer b繹l羹m羹n羹n parselin arka y羹z 癟izgisinin 繹ny羹z 癟izgisine en yak覺n noktas覺 aras覺ndaki dik hatt覺n ortalama uzakl覺覺.

R

Rayi癟 bedel: Bir ekonomik deerin deerleme g羹n羹ndeki normal al覺m sat覺m deeri; piyasa deeri.

Rapor: Belli bir konunun arat覺r覺l覺p incelenmesinden sonra konuyla ilgili d羹羹nceleri ya da saptamalar覺 bildiren yaz覺.

S

Sahanl覺k: Yap覺larda kap覺 繹n羹nde merdiven balar覺nda ya da ortas覺nda bulunan d羹zl羹k.

Sa癟ak d羹zeyi: Binalar覺n son kat tavan d繹emesi 羹st kotu.

T

Tak覺n yap覺: Bakas覺n覺n arazisine taan yap覺, tak覺n inaat.

Ta覺y覺c覺 sistem: Yap覺lar覺n temel, betonarme, ahap, 癟elik karkas, duvar, d繹eme ve 癟at覺 gibi y羹k ta覺yan ve aktaran b繹l羹mleri ve dayanma (istinat) yap覺lar覺.

U

Uygulama krokisi: Ada ya da parsellerin zeminde belirtilmesi amac覺yla paftas覺 羹zerinden al覺nan 繹l癟羹leri yaz覺larak d羹zenlenen kroki.

Uygulama etab覺: Naz覺m imar planlar覺nda s覺n覺rlar覺 belirlenen ve uygulama imar planlar覺n覺n haz覺rlanmas覺nda, imar uygulamalar覺nda ve teknik altyap覺n覺n inas覺nda uygulama kolayl覺覺 salayan etaplama.

V

Vaziyet plan覺: Yap覺lar覺n kentsel yerb繹l羹m羹 ya da yap覺 adas覺 羹zerindeki yerlemelerini g繹steren 羹stten g繹r羹n羹; yerleme plan覺.

Vesayet: K羹癟羹klerin ve k覺s覺tl覺lar覺n korunmas覺 amac覺yla, 繹zel hukukta d羹zenlenen ve bir kamu hizmeti nitelii g繹steren kurum; vasillik.

Y

Yap覺 kullanma izni: Belediyelerce yap覺n覺n tamamlanmas覺ndan sonra 襤mar Yasas覺'n覺n ilgili maddelerine g繹re yap覺lan kontrol sonucunda verilen oturma iznidir.

Yap覺 sahibi: Yap覺 羹zerinde m羹lkiyet hakk覺na sahip olan ger癟ek ve t羹zel kii.

Z

Zemin: Topra覺n humus, kil, kum, 癟ak覺l ve ta gibi madde olarak anlat覺m覺; taban, d繹eme, temel.

Zemin kat: D繹eme 羹st d羹zeyi binan覺n kot ald覺覺 noktadan en 癟ok bir metre yukar覺da olan, imar plan覺 ve imar y繹netmeliklerinde 繹ng繹r羹len kat adedine g繹re en alttaki kat.

TANER EMLAK OFISI
Adres : Hac覺 Evhaddin Caddesi No.27/B Yedikule-Istanbul TURKEY 34107
Telefon : +90 212 588 85 03 - +90 212 588 29 32  Email : info@taneremlak.com