TürkçeEnglishDeutschRussianFrench
30.11.2023
header
Geri D繹n   
  EMLAK ALIM VE SATIMINDA DIKKAT EDILMESI GEREKENLER...

ALIRKEN...

Gayrimenkul al覺m-sat覺m覺 esnas覺nda dikkat edilmesi gereken p羹f noktalar覺 :

-Emlak ve emlak癟覺 se癟imi,
-Emlak fiziki durumu,
-Tapu durumu.

Al覺nacak konutun tapu kayd覺 mutlaka 繹nceden kontrol edilmelidir...
Kat irtifak覺n覺n kurulup kurulmad覺覺na, iskan覺n, yani yap覺 kullan覺m izninin al覺n覺p al覺nmad覺覺na dikkat edin. Eer alaca覺n覺z emlak inaa halinde ise m羹teahhitinin mali durumunu arat覺r覺n.

M羹teahhitin kat kar覺l覺覺 yapt覺覺 bir inaattan emlak al覺yorsan覺z, m羹teahhitle s繹zleme yaparak, bitirme tarihi ve kullan覺lacak malzemeleri tek tek yazarak, gerekli tazminatlar ilave etmelisiniz.

Alaca覺n覺z emlak kirac覺l覺 ise 繹ncelikle kirac覺 ile yap覺lan kira kontrat覺n覺 inceleyip, kirac覺yla bizzat g繹r羹meniz ya da kirac覺 tahliye taahh羹t羹 vermi ise tahliye taahh羹d羹ndeki tarih ile kontrat tarihini kar覺lat覺rman覺z gerekir.

Sat覺 sonras覺 gelebilecek elektrik ve su gibi bor癟lardan kurtulmak i癟in eski malikten, bu bor癟lardan onun sorumlu olduuna dair imzal覺 bir belge al覺n..

Tapu ilemi s覺ras覺nda alaca覺n覺z emla覺n deerini yeniden deerlendirme oranlar覺na g繹re hesaplayarak beyan etmelisiniz. 羹nk羹 beyan覺n覺z eksikse 繹denen al覺m sat覺m har癟lar覺 cezal覺 olarak size geri d繹necektir.

ARSA ALIRKEN :

S繹z konusu arsan覺n imar durumunun uygunluu, dikkat etmeniz gereken en 繹nemli husus. Sat覺c覺n覺n s繹zl羹 beyan覺 deil, resmi imar durumu belgesini size g繹stermesi ya da bir fotokopisini vermesi gerekiyor.

Tapu senedi kontrol edilerek; ada, pafta, parseli belirtilen arsan覺n size g繹sterilen arsaya tekab羹l edip etmediini kontrol ettirmelisiniz.

Arsan覺n bal覺 bulunduu tapu m羹d羹rl羹羹ne giderek, tapu k羹t羹羹ne bak覺p, arsan覺n sat覺覺 ile ilgili aleyhte erh olup olmad覺覺n覺 da kontrol ettirmelisiniz.

Alaca覺n覺z arsa hisseli arsa ise, al覺nan hissenin, hissedar olunan arsa 羹zerinde tespitini yapmak m羹mk羹n deildir. Parselasyonu yap覺lm覺sa, kroki 羹zerinde noter taraf覺ndan tasdik edilmek suretiyle kime sat覺ld覺覺n覺n belirlenmesi d羹羹n羹lebilir.

Arsa al覺rken yat覺r覺m d羹羹n羹ld羹羹nden, uzmana dan覺makta 癟ok b羹y羹k faydalar olacakt覺r. Aksi takdirde paran覺z boa gidebilir.

Al覺nan gayrimenkul羹n tapudaki ve belediyedeki kay覺tlar覺n覺 kontrol edip bir p羹r羹z olup olmad覺覺 arat覺r覺lmal覺d覺r.

Vergi bor癟lar覺na da dikkat edilmelidir.

ALTYAPI H襤ZMETLER襤

Altyap覺 hizmetleri kanal, su,telefon, elektrik, doalgaz ve yol olarak s覺ralanabilir.

Kanal :
Parsel ilgilisi taraf覺ndan at覺ksu projesi haz覺rlanarak 襤SK襤 Genel M羹d羹rl羹羹'ne onaylat覺l覺r. Onayl覺 projeye g繹re bina at覺ksu balant覺s覺 yap覺laca覺 zaman, Belediye Fen 襤leri M羹d羹rl羹羹'nden kaz覺 izni al覺narak ilem sonu癟land覺r覺l覺r.

Yol :
Yol, kadastrol yol belediye taraf覺ndan, imar yolu ise yola cepheli parsel sahiplerince yapt覺r覺l覺r. Belediye Fen 襤leri M羹d羹rl羹羹'nce kontrol edilir. S繹z konusu yollar覺n araziye uygulan覺覺 Belediye Harita M羹d羹rl羹羹'nce haz覺rlanan yol durumuna g繹re yap覺l覺r.

Parsel sahiplerince yapt覺r覺lmas覺 gereken yollar, 3194 say覺l覺 襤mar Yasas覺'n覺n 23. maddesine tabi yollard覺r. Ancak belediyece yap覺lmas覺 gereken yollar i癟in, yola cepheli parsel sahiplerinden itirak pay覺 al覺n覺r. 襤tirak pay覺n覺n yar覺s覺 yolun bir taraf覺ndaki parsellerden, dier yar覺s覺 ise dier taraf覺ndaki parsellerden al覺n覺r. A癟覺lacak yol 2960 say覺l覺 Boazi癟i Yasas覺 kapsam覺nda kal覺yor ise her parselden tam bedel al覺n覺r, yani iki kat uygulama yap覺lm覺 olur.

Su :
襤naat sahipleri 襤SK襤 Genel M羹d羹rl羹羹 ile su s繹zlemesi yapmak zorundad覺r. 襤naat devam ediyorsa 襤SK襤 ebeke eflii ge癟ici olarak binaya su balant覺s覺 yapar. 襤naat bitince abone olunur.

Elektrik:
襤naat sahipleri onayl覺 elektrik s繹zlemelerine g繹re, TEK ile kar覺l覺kl覺 olarak s繹zleme yapar. S繹zleme sonras覺nda Belediye Fen 襤leri M羹d羹rl羹羹'nden kaz覺 izni al覺narak TEK denetiminde olmak 羹zere gerekli balant覺 uygulamalar覺 yap覺l覺r.

Telefon :
襤lgili kurum yani Telekom, kendi teknik koullar覺na g繹re ilem yapar. Altyap覺 tesisleri i癟in kaz覺 yap覺lacaksa, belediyeden kaz覺 ruhsat覺 al覺nmak zorundad覺r.

Doalgaz :
襤lgili kurum 襤GDA, kendi teknik koullar覺na g繹re ilemini yapar. Yap覺lan ilemler B羹y羹kehir Belediyesi ile kendi aralar覺nda yap覺lan protokol 癟er癟evesi i癟inde y羹r羹r. 襤l癟e belediyelerine yaln覺zca bilgi aktar覺l覺r.

APARTMAN G襤DERLER襤

Dairenin sahibi olduunuz m羹ddet癟e, otursan覺z da oturmasan覺z da giderlere itirak etmek zorundas覺n覺z (Kirac覺n覺z varsa kirac覺). demeler yap覺lmad覺覺nda, y繹netici aleyhinizde icra takibi yapabilir, mal varl覺覺n覺za haciz koyabilir. Y繹netici bunun yan覺nda, sizden faiz talep edebilir. Y繹neticinin yapaca覺 muamelelere kar覺 sizin savunulacak pek bir hakk覺n覺z olmayacakt覺r ve sonu癟ta borcunuzu faizi, icra masraf覺 ve avukat 羹creti ile birlikte 繹demek zorunda kal覺rs覺n覺z. 襤te bu nedenlerle, ortak giderlerden hissenize d羹en pay覺 繹demenizde yarar var.

 ARAZ襤LER

Yerleim alanlar覺 ve yap覺lm覺 yollar d覺覺nda kalan toprak par癟alar覺na arazi denir.

MLK襤YET EKL襤NE GRE ARAZ襤LER :

1. ah覺s Arazileri
2. Hazine (Devlet) Arazileri
3. K繹y Otlak, Mera ve Yayla Arazileri

1- ah覺s Arazileri :

Kiiye tapulu olup, kullan覺m hakk覺 ah覺slar覺n istedii bi癟imde kullan覺ld覺覺 araziler.

2- Hazine arazileri :

Devletin mal覺 olup, kamu yarar覺na kullan覺l覺r. Baz覺 hallerde ah覺slar zilliyet ve igal yolu ile hazine arazilerini kullan覺yor olabilirler. ah覺slar, hazine arazisi olan orman, makilik b繹lge veya a癟覺k arazileri tar覺ma veya yerleime a癟abilirler. Zamanla zilliyet hakk覺 kazanabilirler.
Zilliyet hakk覺; kullan覺mdan doan hak anlam覺ndad覺r.

3- K繹y otlak, mera ve yayla arazileri :

K繹y羹n ortak mal覺 olup ortaklaa kullan覺l覺r. Keyfi kullan覺m yap覺lam覺yaca覺 gibi zorunlu haller d覺覺nda parsellenemez, sat覺lamaz, yerleime a癟覺lamaz.

OLUUMUNA GRE ARAZ襤LER :

1. Tar覺m arazileri
2. Tal覺k ve kayal覺klar
3. Ormanlar
4. Makiler, fundal覺klar
5. Batakl覺klar
6. 繹ller (kumullar)

Bu arazi par癟alar覺 繹zelliklerine g繹re yerleime a癟覺labilir (plan dahilinde imara a癟覺labilir).

rnek;
Liman, havaalan覺, gar, k繹pr羹, yol, toplu konut alanlar覺, sanayi b繹lgeleri gibi.

Tar覺m Arazileri :
Cinslerine g繹re 4 b繹l羹mde incelenir.

Sulak arazi :
Pirin癟, ekerkam覺覺, vs.

Taban arazi :
Sebze, meyve ve end羹stri bitkileri.

K覺ra癟 arazi :
Tah覺llar (Buday, arpa, vs). bakliyatlar yetiir.

Kumlu arazi :
Karpuz, kavun, patates, v.s.

Not :
-Tar覺m arazilerinde k覺ymet beyan覺nda, s覺ralama yukar覺daki gibidir.
- Ormanlar dinlenmi ve 癟ok k覺ymetli toprak ihtiva eden arazi olduundan ormanlar yok edilerek yasal olmayan yollarla tar覺m alan覺na d繹n羹t羹r羹lm羹t羹r.

ehir planlamalar覺 yap覺l覺rken tar覺ma elverili araziler heba edilmemelidir. zellikle ormanlara zarar verilmemelidir. M羹mk羹nse k覺ra癟 kayal覺k, tal覺k, kumul (癟繹l) araziler 覺slah edilerek planlama dahilinde imara a癟覺lmal覺d覺r.
ehir planlamas覺 yap覺l覺rken taban araziler yap覺lamaya a癟覺lm覺 ve tar覺m alanlar覺 yok edilmitir. Devlet; hazine yerlerinin uygun olanlar覺n覺 bir plan dahilinde imara a癟abilir, arazileri deerlendirebilir.

ARSA-ARAZ襤 ALIRKEN...

Her eyden 繹nce almak istediiniz arsan覺n tapuda g繹sterilen arsa olduuna emin olmal覺s覺n覺z. Bunun i癟in tapu dairesine giderek, kadastrodan arazinin s覺n覺rlar覺n覺 tespit ettirin.

Arazinin 繹nceki durumu hakk覺nda bilgi edinin. Kadastronun ge癟medii yerler risklidir. Bunu 繹renmek i癟in belediyeye bavurabilirsiniz.

Arsan覺n topra覺n覺n inaat yap覺m覺na uygun olup olmad覺覺n覺 arat覺r覺n. Buna en iyi yan覺t覺, evinizi inaa edecek olan m羹teahhit ya da mimar verecektir. Unutmay覺n, arazi eimli ise sondaj 癟al覺malar覺 i癟in y羹kl羹 miktarlar 繹demek zorunda kalabilirsiniz.

Alaca覺n覺z arazi hisseli mi, arat覺r覺n. Hisseli bir arazi ald覺覺n覺z takdirde ileride hisse sahiplerini ikna etmekte g羹癟l羹k 癟ekebilirsiniz. Tapuyu almadan 繹nce kesinlikle 繹deme yapmay覺n.

K覺rsal kesimden arsa alacaksan覺z,
-K繹y tapulu
-Tapu tahsisi belgeli
-Hazine arazisi
olmak 羹zere 羹癟 tip arazi olduunu unutmay覺n.

En sal覺kl覺 olan覺 k繹y tapulu arazileri sat覺n almakt覺r. 羹nk羹 ah覺s tapulu arazilerde tapu tahsis belgeleri, daha sonra belediye taraf覺ndan iptal edilebilir. Hazine arazilerinin ise, bir s羹re sonra elinizden al覺nabileceini bilmelisiniz.

ASANSR G襤DERLER襤

Kat M羹lkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolay覺 bunlar覺n masraf覺na itirakten ka癟覺n覺lamaz.

Ancak bunun aksine h羹k羹mler y繹netim plan覺na konabilir ve b繹yle bir h羹k羹m de ge癟erlidir. ounlukla uygulamada g繹rd羹羹m羹z, bu t羹r ba覺ms覺z kat maliklerinin asans繹r giderlerinden muaf tutulduudur. Eer y繹netim plan覺nda b繹yle bir madde yoksa, konuyu ba覺ms覺z b繹l羹m malikleri toplant覺s覺nda g羹ndeme getirerek, y繹netim plan覺 deiiklii talep edilebilir.

Bu toplant覺da adil bir karar al覺nmazsa, Kat M羹lkiyeti Kanunu'nun 33. maddesine g繹re, a癟覺k癟a adalet kurallar覺na ayk覺r覺 durumun deitirilmesi ve adil bir hale getirilmesi i癟in, bulunduunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine bavurabilir, y繹netim plan覺ndaki h羹km羹n deitirilmesini talep edebilirsiniz.

BAILAMA (Hibe)

Ta覺nmaz覺n, kar覺l覺覺nda bir bedel olmaks覺z覺n m羹lkiyetin devredildii bir ilemdir.

Medeni haklar覺n覺 kullanma yeterliliine sahip olan herkes ta覺nmazlar覺n覺 hibe edebilir. Ya覺 k羹癟羹k veya vasiyet alt覺ndaki kiilerin ta覺nmazlar覺 veli veya vasilerince ba覺lanamaz.

Gerekli belgeler
1. Ba覺lanacak ta覺nmaz mala ait varsa tapu senedi
2. Ba覺layan ve ba覺覺 kabul edenin fotorafl覺 n羹fus c羹zdanlar覺
3. Ba覺layan覺n bir, ba覺覺 kabul edenin iki adet, en son alt覺 ay i癟inde 癟ekilmi 6x4 b羹y羹kl羹羹nde vesikal覺k fotoraflar覺.

Ba覺lanan ta覺nmaz mal覺n ve m羹lkiyetten gayri ayn覺 haklar覺n vergide kay覺tl覺 deerinden az olmamak 羹zere beyan edilen deeri 羹zerinden binde 30 oran覺nda tapu har癟 ba覺覺 kabul edenden tahsil edilir. Ayr覺ca ta覺nmaz mal覺n varsa veraset ve intikal vergisi iliii kestirilir.
Ba覺 ileminden sonra veraset ve intikal vergisi y繹n羹nden Maliye Vergi Dairesine bildirimde bulunulur. D繹ner sermaye iletmessince belirlenen f繹y tutar覺 tahsil ettirilir.

Yukar覺da belirtilen belgelerle Tapu Sicil M羹d羹rl羹羹ne bizzat veya yetkili vekilin m羹racaatlar覺 yeterlidir. 襤stem 羹zerine g繹revlilerce bavuru tutana覺 tanzim edildikten sonra resmi senet d羹zenlenir.

-----

Ta覺nmaz覺n kar覺l覺覺nda bir bedel olmaks覺z覺n m羹lkiyetinin devredildii bir ilemdir.
Medeni haklar覺n覺 kullanma yeterliliine sahip olan herkes ta覺nmazlar覺n覺 hibe edebilir.
Ya覺 k羹癟羹羹n veya vesayet alt覺ndaki kiilerin ta覺nmaz覺 veli veya vasilerince ba覺lanamaz.

Hibeyi Kimler Kabul Eder?
Hibeyi medeni haklar覺n覺 kullanma yeterliine sahip olanlarla bu haklar覺 kullanama yeterliinden yoksun olsa bile temyiz kudretine sahip olan herkes kabul edebilmektedir. Ancak, kanuni temsilcileri taraf覺ndan (veli, vasi vb.) temsil edilen kiiler kanuni temsilcileri bu ileme r覺za g繹stermemesi halinde kendilerine yap覺lan ta覺nmaz hibesini kabul edemezler. M羹meyyiz k羹癟羹k ve mahcura yap覺lacak ba覺lar覺n kabul edilebilmesi i癟in ba覺覺n herhangi bir art ve m羹kellefiyete balanm覺 olmas覺 gerekir.

R羹cu art覺 ile Ba覺
Ta覺nmaz hibesinde kanunun tapu k羹t羹羹nde erhini kabul ettii tek art RCU art覺d覺r.

Bu sebeple, r羹cu art覺n覺n d覺覺ndaki bir art覺n d羹zenlenecek resmi senette belirtilmesi m羹mk羹n olsa dahi (繹rn. Okul, cami yap覺m覺 vb.) bunun tapu k羹t羹羹nde erhi kanaatimizce m羹mk羹n olmayacakt覺r. Hibe eden sadece ba覺 yap覺lan覺n kendisinden 繹nce 繹lmesi halinde, ta覺nmaz覺n m羹lkiyetinin tekrar kendisine d繹neceini art edebilecek bu art覺 k羹t羹e erh ettirebilecektir.

Veraset ve 襤ntikal Vergisi Y繹n羹nden Ba覺 ilemi :
Esas amac覺, kar覺l覺覺nda bir bedel olmaks覺z覺n ta覺nmaz覺n devri ilemi olan ba覺a, uygulamada bazen tapu harc覺n覺n az 繹denmesi d羹羹ncesiyle ba vurulduu g繹r羹lmektedir. Bazen de taraflar aralar覺nda ger癟ekten ba覺 ilemi yapmak istemekle birlikte, ileride bunun baz覺 sak覺nca ve k羹lfetler douraca覺 kan覺s覺 ile sat覺 yolunu tercih etmektedirler.

B羹t羹n bu d羹羹ncelerin sebebi ; Kar覺l覺ks覺z bir edinme olmas覺 nedeni ile, bu edilinen ta覺nmazlar覺n Veraset ve intikal vergisine konu olmas覺d覺r.

Ba覺 yoluyla edinilen ta覺nmazlar覺n edinen taraf覺ndan s羹resi i癟erisinde ilgili vergi dairesine beyanda bulunarak Veraset ve 襤ntikal vergisinin 繹denmesi gerekmektedir. S繹z konusu vergi tahsil edilmedii veya bakaca ta覺nmazlar覺n teminat g繹sterilmedii s羹rece, bu yolla edinilen ta覺nmazlar覺n bir bakas覺na devri veya 羹zerine ayn覺 hak tesisi m羹mk羹n deildir. Ancak r羹cu art覺n bal覺 olarak yap覺lan hibeler Veraset 襤ntikal vergisinden istisna tutulmutur.

EVRE TEM襤ZL襤K VERG襤S襤 (TV)

Emlak Vergisi, her y覺l iki taksitte 繹denir. Birinci taksit May覺s ay覺n覺n sonuna kadar, ikinci taksit ise Kas覺m ay覺nda 繹denmesi gerekir. Bu aylarda 繹denmesi gereken Emlak Vergisi'ne, 4444 Say覺l覺 Kanunla yap覺lan deiiklikle bir de evre Temizlik Vergisi (TV) eklenmitir. B繹ylece; Emlak Vergisi ile birlikte evre Temizlik Vergisi de 繹denir

C襤NS TASH襤H襤

Tapu k羹t羹羹nde kay覺tl覺 bir ta覺nmaz覺n niteliinin deitirilerek bir baka nitelikte tapu k羹t羹羹ne tescil edilmesidir.
Uygulamada s覺k癟a kar覺laan cins tashihi ilemleri, arsa veya araziler 羹zerine yeni bina ina edilmesi veya edilmemesi mevcut binan覺n y覺k覺larak arsa haline d繹n羹t羹r羹lmesi eklinde g繹r羹lmektedir.

Arsa veya araziler 羹zerine yeni bina yap覺lmas覺 :
Bu halde cins teshidi i癟in, ilgisi kadastro m羹d羹rl羹羹 veya efliine m羹racaatta bulunur. Kadastro m羹d羹rl羹羹 veya efliklerce 繹nce tescil istem belgesi d羹zenlenerek ilgilinin beyan覺 al覺n覺r ve mahalline gidilmek sureti ile krokili beyanname tanzim edilir. Tamamlanan ilem tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne havale edilir. 襤lem tapu sicil m羹d羹rl羹羹nde k羹t羹e tescil edilmek suretiyle ile yerine getirilir.
Kat irtifak覺 ta覺nmazlar覺n kat m羹lkiyetine 癟evrilmesinde yap覺lacak cins tashihi i癟in herhangi bir kat maliki veya apartman y繹neticisinin m羹racaat覺 yeterli olmaktad覺r.

Mevcut binan覺n y覺k覺larak yeni bina ina edilmesi :
Bu halde, 繹nce tapu k羹t羹羹nde ta覺nmaz覺n niteliinin arsa olarak tashihi. Kadastro m羹d羹rl羹羹 veya efliince binay覺 g繹sterir krokili beyanname tanzimi gerekir. Bu durumda, ta覺nmaz覺n nitelii 繹nce arsaya d繹n羹t羹r羹lmeden, bunun i癟in gerekli tapu harc覺 tahsil edilmeden ta覺nmaz覺n cinsinin dorudan bina olarak tashih edilmeyecei yorumu vard覺r.

Mevcut binan覺n y覺k覺larak arsaya d繹n羹mesi :
Cins tashihi i癟in ilgililer, kadastro m羹d羹rl羹羹 veya efliklerine m羹racaat etmekte, fakat 繹l癟羹 i癟in zorunlu, olmad覺k癟a teknik elemanlarca yerine gidilmemektir.

EKSPERL襤K

Emlak arac覺l覺覺ndan sonraki, emlak ticaretinin bir sonraki aamas覺 Emlak ekspertizliidir.

Eksperlie ni癟in gerek duyuluyor? Sizden ekspertiz raporu isteyen bir kii, kurum yada kurulu olabilir. Bir yat覺r覺m yap覺lacak, bir sanayi tesisi kurulacak, ie ilk defa girilecek, firma bile daha ortada yok ve sizden bir ekspertiz raporu isteniliyor.
Kii kurum yada kurulular yapacaklar覺 yat覺r覺m覺n ger癟ekten doru yap覺p yapmad覺klar覺n覺 ve bir mal alacaklarsa, alacaklar覺 bir mal覺n fiyat覺n覺n ger癟ekten uygun olup olmad覺覺n覺 ve 繹zelliklerini tam anlamak isterler.

Acaba ben aldan覺yor muyum, bunun ger癟ek deeri ne? ka癟a satabilirim, satt覺覺m ger癟ek bedel ger癟ekten benim aldanmayaca覺m bir rakam m覺, ger癟ek piyasas覺 rayici midir? diye d羹羹n羹r.

Piyasa rayicinin d覺覺nda mal覺n ger癟ek deeri nedir? 襤te t羹m bunlar覺 tespit etmek i癟in haz覺rlanan rapora ekspertiz raporu denir. Ekspertiz raporlar覺, kiiler veya kurulular i癟in son derece hayati 繹nem ta覺r.

rnein :
襤cra dairesinde hacizli bir konutun sat覺lacak olan ger癟ek deeri, ekspertiz deeri, d羹r羹st, ger癟ek癟i bir ekilde ortaya konulmad覺覺 takdirde de satan kiinin, kuruluun maduriyetine neden olunacakt覺r. Buna da kimsenin hakk覺 yoktur.
襤cra dairelerinde fiyat覺n d羹羹k olduu varsay覺l覺rsa maduriyet fazlad覺r.

襤cra dairelerinden, a癟覺k artt覺rmalardan ger癟ek deerini sat覺tan ancak 2 saat 繹nce haberi olarak alanlar var. Yani g繹rmeden sadece ekspertiz raporuna bak覺larak al覺n覺yor, ama ekspertiz raporu ger癟ek癟i yap覺lmad覺ysa zarar ediliyor.
Ekspertiz raporunda ger癟ek癟i deerlendirme yap覺lmad覺覺 takdirde, itirazlara neden oluyor, hem kendisi hem de kar覺s覺ndakiler aldanm覺 oluyor.

Deer tespit bilgisi denildii zaman nas覺l bir rapor d羹zenleneceini raporda nelere dikkat edilmesi gerektiini de kapsar. En 繹nemlisi tapu kay覺tlar覺d覺r. Tapu kay覺tlar覺n覺n 羹st羹nde herhangi bir erh varsa o erhi tam olarak aktar覺lmal覺d覺r.

rnein tapu kayd覺 gereken hassasiyetle arat覺r覺lmadan bir ekspertiz raporu haz覺rland覺. 襤lgili kii bunu baz alarak sat覺a girdi. Tapunun 羹zerinde bir erh var ve bu erh de son derece balay覺c覺 bir erh. O zaman al覺c覺 ne yapacak?

Bu konunun bir dier y繹n羹; Eksperin kesinlikle m羹hendislik ve inaat bilgisi olmas覺 gerekmektedir. Bir binan覺n yap覺s覺n覺, betonarmesini kirilerini tan覺mas覺 gerekir.

rnein bir fabrika binas覺nda kolon aral覺klar覺 mesafesinin mutlaka belirtilmesi gerekir. 羹nk羹 sanayiciler, kolon aras覺ndaki mesafelere 癟ok dikkat ederler. Eer kolonda 4 m. kolon aral覺klar覺 varsa ve al覺c覺y覺 6 m. den aa覺 kolon aral覺klar覺 kurtarm覺yorsa, elinde 5.5 m. 癟ap覺nda bir makinesi varsa 4 m. kolon aral覺klar覺 olan bir yer sat覺n al覺rsa al覺c覺 癟ok zor durumda kal覺r.

襤naat覺n y覺pranmas覺n覺n d羹羹n羹lmesi gerekir. 襤naat覺n u anda bay覺nd覺rl覺k birim rakamlar覺n覺n s羹rekli takip edilmesi zorunludur. 襤naat覺n toplam m2'si hesaplanacak. Toplam m2'si ile birlikte bay覺nd覺rl覺k birim rakam覺yla 癟arparak, inaat覺 癟覺karacak buradan inaat覺n y覺pranma pay覺n覺 d羹ecek. 襤naat覺n inaat olarak maliyeti ortaya koyacakarsan覺n arsa olarak deerlendirmesi, beyan deerinden balanarak, 癟evre rayi癟lerinden ve deerini artt覺ran ve d羹羹ren unsurlarda 羹zerine konularak arsa deeri tespit edilecektir.

Binan覺n i癟inde demirba eyalar varsa, onlar tespit edilecek bunlar覺n hepsi alt alta dizilerek gerek癟i rakam 癟覺kart覺lacakt覺r.

Emlak arac覺l覺覺 arz ve talepleri birbirleriyle buluturmakt覺r. Al覺m sat覺m yap覺l覺yorsa kar-zarar vard覺r. Emlak癟覺y覺 balar.
Dier bir konu, emlak iletmeciliidir. Emlak癟覺 bu g繹revinde kesinlikle taraft覺r ve yorumunu katar, teklif g繹t羹rebilir.

Emlak eksperi ise tarafs覺zd覺r. Tarafs覺z bir ekilde raporunu yazar. 襤nsanlar覺 y繹nlendirmez. Yorum yapmaz. Raporunu koyar ortaya, baka bir konutla k覺yaslama veya deerlendirme yapmaz, y羹ksek veya daha aa覺 sat覺lmas覺na kar覺maz. Ger癟ek癟i bir ekilde tarafs覺z olarak rapor haz覺rlar.

Emlak arac覺s覺, iletmecisi, b羹y羹k 繹l癟羹de y繹nlendirme yapar, Ancak emlak eksperi tarafs覺z olmal覺d覺r.

EKSPERT襤Z

Ekspertiz, uzman taraf覺ndan gayrimenkule y繹nelik deerin ne olduunun belirlenmesi 癟al覺mas覺d覺r.
(Uzman= Eksper)
- Binan覺n (gayrimenkulun) kimlii / a癟覺k adresi
- Kime ait olduu / T羹r羹
- Ka癟 katl覺, ka癟 ya覺nda olduu
- 襤mar durumu, Belediye ve Tapudan sorulur.
- Ula覺m : ula覺m 繹zellikleri arat覺r覺l覺r.
- Gayrimenkulun Fiziki Durumu : Betonarme, kagir, y覺ma, 癟elik karkas, ahap vb.
- Altyap覺
- 襤tibar (bina ve sahibinin)
- Binan覺n inaat deeri yukar覺da anlat覺lanlar pozitif ise bir deer oluur.

Arsa deeri :
Bina ilk 5 y覺l覺 am覺sa aleyhte puan d羹羹yor. Arsa deerlendirilmesi yap覺l覺rken altyap覺, ula覺m vb. puan al覺yor.

Binan覺n Deeri :
Bina inaat deeri + Binan覺n arsa deeri
Binan覺n inaat kalitesine g繹re m2 deerlendirmesi baz覺 ilgili kurumlarca yap覺lmaktad覺r. (襤naat M羹hendisleri Odas覺, D襤E yay覺nlar覺 vb).

襤naatlar 1. S覺n覺f, 2. s覺n覺f, 3. s覺n覺f, l羹ks, s羹perl羹ks olarak kategorize edilebilir.

rnein: 襤stanbul'da 1. s覺n覺f bir inaat覺n inaat bedeli 400-450 $/m2'dir.

L羹ks olursa, 覺s覺tma- soutma sistemleri, klima, site oluu, park, elence alanlar覺 vb... deerlendirmede devreye girer (600-650$/ m2'dir.)

Teknik altyap覺 (at覺k su, yamur suyu, telefon, doalgaz hatt覺 vb) i癟erir.

NOT :
Oda 羹yelerinin yapt覺klar覺 Ekspertizlerde oda onay覺, ge癟erlilik a癟覺s覺ndan kesinlikle gerekmektedir.

襤mar plan覺 olmayan alanlarda yap覺lama artlar覺 vard覺r
3194 say覺l覺 yasan覺n ilgili (63-65 md.) maddelerinden:
Bir kadastral yola cepheli olmak kouluyla, cephe 25 m'den dar olmamak kayd覺yla, 5000 m2' den (alan覺n) k羹癟羹k olmamas覺 gerekliliiyle yap覺lama 250 m2'yi aamaz.

EMLAK VERG襤S襤 BEYANI

Emlak vergisi genel beyan覺, her d繹rt y覺lda bir olmak 羹zere ilgili belediyelere verilir, May覺s ve Kas覺m aylar覺nda iki eit taksit halinde 繹denir.
Hisseli ta覺nmazlarda, hissedarlar hisseleri oran覺nda ayr覺 ayr覺 beyanname vermek zorundad覺rlar.
Ta覺nmaz 羹zerinde intifa hakk覺 var ise emlak vergisi sorumlusu malik deil, intifa hakk覺 oland覺r, yani ondan yararlanan sorumlu olacakt覺r.

Konutuna ge癟ici iletme hakk覺 verilen kii ta覺nmaz覺n al覺nd覺覺 itibaren 3 ay i癟inde ekleyerek beyanname vermek zorundad覺r.
Al覺nd覺覺 y覺l覺 takip eden y覺ldan itibaren vergilendirme yap覺l覺r. Satan ise sat覺覺n yap覺ld覺覺 takvim y覺l覺n覺 amamak kayd覺yla 3 ay i癟inde bir dilek癟e ile sat覺覺 bildirmek zorundad覺r.
Sat覺覺n yap覺ld覺覺 y覺l覺n vergisinin tamam覺 satana, takip eden y覺ldan itibaren alana aittir.

EMLAK VERG襤S襤 BEYANNAMELER襤

Emlak beyanlar覺, emlak覺n bulunduu ilgili belediyenin Emlak Servisine verilir. Emlak Vergisi; tapu k羹t羹羹n羹n ad覺na tescilli emlak veya emlaklar覺n devlet veya devlet kurumlar覺na her y覺l belirlenen tutar覺n yat覺r覺lmas覺 ilemidir.

Emlak vergileri 3 b繹l羹me ayr覺l覺r;

A-) B襤NA B-) ARSA C-) ARAZ襤

Binalar :
襤kamet edilen m羹stakil evler, villalar, apartmanlar, apartman daireleri ve iyerleri olarak, fabrikalar, d羹kkanlar, hanlar, otel, motel, vs

Arsalar :
襤mar plan覺 ile deiiklie uram覺 gerekli par癟alara ayr覺lm覺, 羹zerine yap覺 yap覺labilen alanlard覺r. Bunlar覺n her biri i癟in ayr覺 ayr覺 s羹tununa doldurmak kayd覺 getirilmitir. 襤mar ve ifraz planlar覺nda olabilecek deiiklik beyan覺 verilir.

Araziler :
襤mar planlar覺 d覺覺ndaki alanlard覺r.

Araziler 3 tipdir;
A-) K覺ra癟 B-) Taban C-) Sulak

Beyan d繹nemlerinde komisyon taraf覺ndan araziler 繹zelliklerine g繹re bulunduklar覺 m覺nt覺kaya ve mevkiiye g繹re metrekare beyan deeri tesbit edilir. Bu deerlere g繹re beyan hesaplamalar覺 yap覺l覺r. Tar覺m arazileri bulunduklar覺 b繹lge ve mevkiiye g繹re k覺s覺tlamaya tabi olabilirler, bu t羹r yerler vergiden muaf yerlerdir.

K繹ylerde bulunan bina, arsa ve araziler k繹y beyan defterine kaydedilir. b繹lge ve mevkisine g繹re vergiden muaft覺rlar.
M羹stakil binalarda ka癟 adet ve kat var ise her biri beyannamenin s羹tunlar覺na ayr覺 ayr覺 yaz覺lmal覺d覺r, tek bina halinde yazmak hatal覺d覺r.

GEREKL襤 EVRAK VE B襤LG襤LER
- Tapu veya tapular
- N羹fus bilgileri
- Arsa ve arazinin m2 birim deerleri
- 襤naat覺n birim m2 maliyeti (襤lgili belediyeden 繹renilir).
- Binan覺n d覺tan d覺a y羹z繹l癟羹m羹
- Bina arsa alan覺 ve dairenin arsa pay覺ndaki metrekaresi
- 襤naat覺n t羹r羹
- S覺n覺f覺 (l羹ks, 1. 2. 3. s覺n覺f gibi)
- Binan覺n ya覺
- Kalorifer ya da asans繹r olup olmad覺覺
- Hisseli ya da tam oluu.

Evraklar tamamland覺ktan sonra emlak beyan覺 doldurulur. Yeni al覺nan bir emlaka tapunun bir fotokopisinin de eklenmesi gerekmektedir. Daha 繹nce ilgili belediye s覺n覺rlar覺 i癟erisinde emlak覺m覺z var ise bundan dolay覺 bize verilen sicil numaras覺 yeni verilecek beyan覺n ilgili k覺sm覺na yaz覺lmal覺d覺r.

Beyannamemizden muhakkak bir adet arkal覺 繹nl羹 fotokopi almam覺z gerekir. 襤lgili tahakkuk fiine g繹re vergiler 繹denir.

Emlak beyanlar覺nda arsa, arazi ve binalar覺 ayn覺 beyana yazamay覺z. Nitelik ve cinslerine g繹re beyanlar ayr覺d覺r. Bu durumdu ilgili bayanlara yazmak zorunday覺z. Emlak beyanlar覺m覺z覺 bulunduumuz mali y覺l i癟erisinde son 羹癟 ay覺na isabet eden zamanda vermemiz gerekir, aksi halde cezal覺 duruma d羹eriz.

K繹ylerden ald覺覺m覺z emlaklar覺 muhtar vas覺tas覺 ile k繹y beyan defterine kay覺t ettirmemiz gerekir. Ekilen bi癟ilen yerler emlak vergisinden muaft覺r. (bu sadece m羹cavir saha d覺覺nda, imars覺z alanda kalan k繹ylerde ge癟erlidir.)

M襤RAS YOLUYLA ED襤NMELERDE
Emlak beyan覺 doldurduktan sonra iki adet fotokopi 癟ekilmesi gerekir. Bir tanesi kendinde kalmak suretiyle, deerini de belediyeden asl覺 gibidir diye tasdik ettirmek gereklidir.

Bu beyan覺 verirken gerekli evraklar;
- Tapu fotokopileri
- Veraset ilam覺
- Varislerin isim listesi

Bu evraklar Emlak Beyan覺na eklemek sureti ile ilgili belediyeye verirken beyan覺n 繹n y羹z羹ne .......... varisleri diye yazmak gerekir. Bunun yan覺nda varislerinden bir kiiyi de vergi m羹kellefi olarak belirtmek gerekir. Bu ilem 襤T襤RAK HAL襤NDE verilen beyan ilemidir.

襤NT襤KAL 襤LEM襤
Varisler 襤T襤RAK HAL襤NDE Emlak beyanlar覺n覺 verdikten sonra intikal ilemine ge癟ebilirler. Yani MTEREK MLK襤YET'e d繹n羹t羹r羹l羹rler. Her varisin tapu k羹t羹羹ne isimleri ve hisseleri yap覺l覺r. Bu ileme 襤NT襤KAL 襤LEM襤 denir. Bu t羹r ilemlerden sonra her hissedar bir sicil numaras覺 al覺r. Emlak vergilerini buna g繹re 繹der.

Z襤LL襤YETL襤 YERLERDE BEYAN DURUMU
Bu t羹r yerlerde genellikle beyanlar k繹y beyan defterine tabidir ve kadastro ge癟memitir. Belediye'ye bal覺 yerlerde Emlak beyan覺 verme zorunluluu vard覺r. K繹y beyan defterine kay覺tl覺 gayrimenkullerin tapuya tescil an覺nda 5 y覺l geriye giderek belediyeye emlak vergilerini yat覺rm覺 olma zorunluluu vard覺r.

Eer zilliyetlikten doan haktan dolay覺 kadastro veya tescil yap覺lma an覺nda Emlak Vergilerinin 繹denmi olmas覺 gerekir.

EMLAK VERG襤S襤

2003 y覺l覺nda yakla覺k 18 milyon vatanda emlak vergisi beyannamesi verip; evi, d羹kkan覺, maazas覺, arsas覺 ve arazisinin deerini beyan edecek.

1998'de beyan edilen deerler, yasa gerei 1999'da yeniden deerleme oran覺 kadar, izleyen y覺llarda da yeniden deerleme oran覺n覺n yar覺s覺 kadar artt覺.

rnek;

1998'de 100 milyar TL. olarak beyan edilen deer,
1999'da y羹zde 77,8 oran覺nda artarak 177.800.000.000.- TL.
2000'de y羹zde 26,05 oran覺nda artarak 224.110.000.000.- TL.
2001'de y羹zde 28.0 oran覺nda artarak 286.860.000.000.- TL.
2002'de y羹zde 52.3 oran覺nda artarak 436.887.000.000.- TL.
2003'de y羹zde 52.3 oran覺nda artarak 665.379.000.000.- TL. oldu.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 73. maddesinde, kira geliri olanlar覺n beyan edecekleri y覺ll覺k kira tutar覺n覺n, gayrimenkul羹n emlak vergisi deerinin y羹zde 5'inden aa覺 olamayaca覺 belirtiliyor.


EMLAK VERG襤S襤 VE B襤LD襤R襤M襤

2002 y覺l覺na kadar tapusunu alm覺, ama beyanda bulunmam覺 kiiler ne yapmal覺?
Eer 31.12. 2002 tarihine kadar tapu deiiklik bildirimi yap覺lmam覺 ve beyan verilmemi ise bu bildirim 2003 y覺l覺 i癟inde usulsuzl羹k cezas覺 da 繹deyerek yap覺labilir.

Tapu deiikliklerinden sonra belediyeye bildirim ne zamana kadar yap覺labilir?
Satan ve sat覺n alanda tapuda sat覺 ilemi ger癟ekletikten sonra bulunduklar覺 y覺l覺n sonuna kadar belediyeye gidip bildirim yapmal覺lar. Satan覺n vergi m羹kellefiyeti i癟inde bulunduklar覺 y覺l覺n sonuna kadar sat覺n alan覺nki ise bir sonraki y覺l balar.

襤lk taksit tutar覺 nas覺l hesaplan覺r ve nerelere yat覺r覺labilir?
襤lk taksit tutar覺 繹nceki y覺l覺n emlak vergi deeri, bu y覺l覺n y羹zde oran覺nca art覺r覺lmak suretiyle, bu deer b羹y羹kehirlerdeki konutlar i癟in binde 2, iyerleri i癟in binde 4, arsalar i癟in binde 6 araziler i癟in binde 2 ile 癟arparak 癟覺kan tutar覺n yar覺s覺 olarak 繹denir.
demeler bal覺 bulunan belediyelere yap覺labilir.

襤kinci taksit tutar覺n覺n bir farkl覺l覺覺 var m覺?
Maalesef var. Hatta 1. taksit neredeyse bir avans niteliinde. 2. taksidi 繹demek i癟in sicil numaras覺na ihtiya癟 var. Bu numara ahsa deil gayrimenkule verilir. Belediyeye sicil numaras覺 ile bavuru yap覺l覺r ve 繹denecek vergi tutar覺 繹renilir bu deerden 1. taksit tenzil edilerek Kas覺m ay覺n覺n sonuna kadar 繹deme yap覺l覺r.

Bug羹ne kadar hi癟 emlak vergisi beyan覺nda bulunmam覺 kiiler ne yapabilir?
Bu kiiler yeni bir bildirim de bulunmak suretiyle 繹nceki y覺llar覺nda tahakkuk edecek vergilerini her y覺l i癟in %50 fazlas覺yla 繹demeleri gerekiyor.

ESK襤 ESERLER

Tarih 繹ncesi ve tarihi d繹nemlere ait bilim, k羹lt羹r, din ve g羹zel sanatlarla ilgili; ta覺nabilir veya ta覺nmaz korunmas覺 gereken tabii k羹lt羹r varl覺klar覺d覺r.

Y羹r羹rl羹kte olan bu son yasalarla y羹zy覺l覺n sonuna kadar yap覺lan eserlerden mimari, estetik, arkeolojik, dini ve tabi h羹viyet bak覺m覺ndan 繹zellii olan b羹t羹n eserler filenerek koruma alt覺na al覺nm覺t覺r.

Emlak konumuzla ilgili olarak ah覺slar覺n al覺nd覺 bulunan al覺n覺p sat覺labilir h羹viyeti olan; ahap evler, konaklar, yal覺lar tarihi mimari 繹zelliine g繹re 羹癟 gruba ayr覺lmaktad覺r.

1. DERECE :
襤癟inde ve d覺覺nda aynen korunmas覺 gerekli yap覺lar.

2. DERECE :
As覺l h羹viyetini muhafaza ile birlikte alternatif projeyle ufak tefek yap覺lar yap覺labilen yap覺lar.

3. DERECE :
Tarihi yap覺 h羹viyetinde; an覺tlar kurulunun kabul edilebilecei alternatif projelerle bir tak覺m deiiklikler yap覺labilen eserlerdir, yap覺tlar TA vas覺fl覺 olarak adland覺r覺l覺rlar.

An覺tlar Y羹ksek Kurulu; korunmas覺 gerekli tabii ve k羹lt羹r varl覺klar覺n覺 t羹m羹yle m羹mk羹n mertebe fotoraf, film, proje, eski dosya eklinde filemi ve koruma alt覺na alm覺t覺r.

An覺tlar Y羹ksek Kurulu korunmas覺 gerekli tabii, k羹lt羹r varl覺klar覺n restorasyon veya yeniden imar覺yla ilgili kanun verebilecek tek mercidir.

襤FRAZ (Ay覺rma)

襤fraz tapu k羹t羹羹nde kay覺tl覺 bir ta覺nmaz覺n birden fazla parsellere ayr覺lmas覺d覺r. Ta覺nmazlar覺n ifraz覺, deer art覺r覺m覺 d羹羹ncesi, ayr覺lan par癟alar覺n daha kolay sat覺m覺, daha 癟ok da imar planlar覺n覺n uygulanmas覺 nedeni ile yap覺l覺r. 襤fraz ilemi aa覺daki safhalardan olumaktad覺r.

a) Serbest m羹hendislerce d羹zenlenmi krokili beyannamenin kadastro m羹d羹rl羹羹ne ibraz覺,
b) Kadastro m羹d羹rl羹羹nce krokili beyannamenin uygunluunun kontrol羹 ve onanmas覺,
c) 襤lemin belediye enc羹meni veya il idare kurallar覺nca tastiki,
d) Kadastro m羹d羹rl羹羹nce evrak覺n tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne sevki,
e) Tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce tapu har癟lar覺n覺n tahsili ve tescili.

襤fraz覺n mahkeme karar覺 ile yap覺lmas覺 :
Ta覺nmazlar覺 ifraz覺 mahkeme karar覺 ile de yap覺lmaktad覺r. Genelde bu ekil ifrazlar ortakl覺覺n giderilmesi davalar覺nda g繹r羹lmektedir. 襤lem i癟in kesinlemi mahkeme karar覺n覺n ve mahkemece tastikli ifraz krokisinin ibraz覺 gerekir.

襤mar mevzuat覺 a癟覺s覺ndan ifraz ilemi :
襤mar d羹zeni gerei yap覺lan ifraz ve tevhidlerle, parselasyon planlar覺n覺n tescili uygulamada geni bir yer tutmaktad覺r.

a) Belediye ve m羹cavir alanlar i癟erisinde ve d覺覺nda imar plan覺 olan yerlerde ifraz覺 :
襤mar plan覺na g繹re yol, meydan, yeil saha, park ve otopark gibi genel hizmetlere ayr覺lan yerlere rastlayan ta覺nmazlar覺n, bu k覺s覺mlar覺n覺n ifraz覺na izin verilmemektedir.

襤mar parselasyon plan覺 tamamlanm覺 olan yerlerde yap覺lacak ifrazlar覺n bu plana uygun gerekir. 襤mar plan覺nda parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yap覺lacak ifrazlar覺n, asgari cephe genilik ve b羹y羹kl羹kleri y繹netmenliklerce belirlenen esaslara g繹re yap覺lmaktad覺r.

b) Belediye ve m羹cavir alan s覺n覺rlar覺 i癟inde ve d覺覺ndaki, yerleme alan覺 d覺覺nda kalan (iskan d覺覺) alanlarda ifraz:
襤mar plan覺 ve yerleik alan s覺n覺rlar覺 d覺覺nda kalan alanlarda yap覺lacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2'den k羹癟羹k olamaz.

Not : Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritas覺nda bulunan veya var olan bir yola yap覺lan ifrazlardan sonra en az 25 m cephesi bulunmal覺d覺r.

c) 襤mar parselasyon planlar覺n覺n tescili :
襤mar planlar覺na g繹re parselasyon planlar覺 yap覺l覺p, belediye ve m羹cavir alan i癟erisinde belediye, d覺覺nda ise il idare kurulunca onaylanarak kesinlemesinden sonra tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne g繹nderildiinde, malikin veya 羹zerindeki hak sahiplerinin r覺zas覺 aran覺lmaks覺z覺n m羹d羹rl羹k癟e resen k羹t羹羹 tescil edilmektedir. Ta覺nmazlar覺n tedbir veya hacizli olmas覺 yap覺lacak tescile engel deildir.

襤fraz ileminin teknik y繹n羹 serbest harita m羹hendisliklerince yap覺l覺r. Kadastro m羹d羹rl羹羹nce kontrol羹 yap覺ld覺覺ndan, kontrol hizmeti i癟in tarifede belirtilen miktarda 羹cret tahsil edilmektedir. Ayr覺ca d繹ner sermaye bedeli tahsil edilecektir.

Tapu Harc覺 :
襤fraz edilecek ta覺nmazlar覺 emlak vergisi beyan deerinden az olmamak 羹zere ilgisince bildirilen deer 羹zerinden tapu harc覺 tahsil edilir.

襤NT襤FA HAKKI

襤ntifa hakk覺, ta覺nmaz 羹zerinde, bu hakka sahip olan kiiye geni bir kullanma ve yararlanma yetkisi veren kiiye bal覺 bir irtifak hakk覺d覺r. 襤ntifa hakk覺 s繹zleme ve mahkeme karar覺 olmak 羹zere iki ekildedir.

MAHKEME KARARI 襤LE 襤NT襤FA HAKKI TES襤S襤 :
襤ntifa hakk覺, mahkeme karar覺 ile tesis edilebilir. Tescili ile kesinlemi mahkeme karar覺n覺n tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne ibraz覺 gereklidir.

襤NT襤FA HAKKININ SZLEME 襤LE TANINMASI :
Ta覺nmaz maliki ta覺nmaz覺n intifa hakk覺n覺 herhangi bir kiiye tan覺yabilir. 襤ntifa hakk覺 tan覺nacak kiiler, ger癟ek kiiler olabilecei gibi, t羹zel kiilerde olabilir. 襤lem malik veya temsilcisinin talebi 羹zerine resmi senet tanzimi suretiyle yerine getirilir.

襤NT襤FA HAKKINDA SRE VE BEDEL :
S羹resiz olarak intifa hakk覺 tan覺nmaz, s羹renin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ancak bu s羹re ger癟ek kiilerde en 癟ok 繹m羹r boyu t羹zel kiilerde ise 100 y覺ld覺r.

襤ntifa hakk覺, bedel kar覺l覺覺nda tan覺nabilecei gibi bedelsiz olarak da tan覺nabilir. Bedelsiz tan覺malarda hibe ilemi uygulanmaktad覺r.


SONA ERME

襤NT襤FA HAKKINDA FERAGAT :
襤ntifa hakk覺 sahibi s繹z konusu bu hakk覺ndan, kuru m羹lkiyet sahibi lehine her zaman feragat edebilir. Bunun i癟in bu husus da tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne talepte bulunmas覺 gerekecektir. 襤ntifa hakk覺ndan feragat bedelli olabilecei gibi, bedelsizde olabilir.

Bedelsiz feragatlara hibeye ilikin h羹k羹mler tatbik edilmektedir. Her iki halde de hak sahibinin beyan覺 羹zerine intifa hakk覺 tapu k羹t羹羹nden terkin edilir. 襤ntifa hakk覺ndan bedelli yada bedelsiz feragatlerden tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce tescil ilem belgesi d羹zenlenmekte resmi senet tanzim edilmemektedir.

SREN襤N DOLMASI :
襤ntifa hakk覺 belirli bir s羹re i癟in tan覺nm覺sa s羹renin dolmas覺 halinde taraflardan birisinin talebi ile k羹t羹kten terkin edilecektir.

HAK SAH襤B襤N襤N LM-TZEL K襤襤L襤襤N SONA ERMES襤 :
Hak sahibinin 繹l羹m羹 halinde, bunun veraset belgesi yada n羹fus kayd覺 ile, t羹zel kiilerde ise ; t羹zel kiiliin sona ermesine dair yetkili makamlardan al覺nacak belgenin ibraz edilmesiyle, intifa hakk覺 tapu k羹t羹羹nden terkin edilir.

EMLAK VERG襤S襤 YNNDEN 襤NT襤FA HAKKI :
襤ntifa hakk覺 sahibi ta覺nmaz覺n emlak vergisi m羹kellefidir. Bu sebeple intifa hakk覺 sahibinin bu hakk覺 s羹resince ta覺nmaz覺n emlak vergisi beyannamesini vermesi taahhuk edecek emlak vergilerini 繹demesi gerekecektir.

TAPU HARCI AISINDAN DEER ORANI :
Tahsil edilecek tapu har癟lar覺n覺n hesab覺nda, ta覺nmaz覺n emlak vergisi beyan deerinin 2/3'羹 intifa, 1/3 癟覺plak m羹lkiyet olarak kabul edilmektedir.

rnek vermek gerekirse;
襤leme konu ta覺nmaz覺n emlak vergisi beyan deeri 6.000.000.000 TL. ise 4.000.000.000 TL intifa hakk覺, 2.000.000.000 TL kuru m羹lkiyete (癟覺plak m羹lkiyet) ayr覺lacakt覺r.

襤POTEK

Mevcut, ileride mevcut olacak herhangi bir alaca覺n temini i癟in ta覺nmaz覺n teminat g繹sterilmesidir.

S繹z konusu alacaklar ;

a) Halen mevcut olan yani malikin veya dier bir kiinin alm覺 olduu bor癟 para i癟in, ta覺nmaz覺n teminat olarak g繹sterilmesi ,
b) 襤leride v羹cut bulacak alacaklara 繹rnek vermek gerekirse sat覺 bayilii alan bir kimsenin sat覺c覺 firman覺n kendisine verecei mallar i癟in ta覺nmaz覺n teminat g繹stermesi,
c) 襤leride olmas覺 muhtemel alacaklarda ise alaca覺n ileride buna sebep olacak bir olaya veya arta bal覺d覺r. Buna 繹l羹nceye kadar bakma akitlerinde bak覺m alacakl覺s覺n覺n kanuni ipotek hakk覺 繹rnek olarak verilebilir.

襤potek tesisi i癟in talepte bulunacak kii ta覺nmaz覺n maliki veya temsilcisidir. B羹t羹n tapu ilemlerinde ilgililerden istenecek genel bilgi ve belgelerin yan覺nda, ipotek ilemlerinde ayr覺ca aa覺daki hususlar覺n bilinmesi gerekmektedir.

a) 襤potek alacakl覺s覺n覺n ad覺 soyad覺, t羹zel kiilerde ticaret 羹nvan覺 ,
b) Ta覺nmaz覺n ne miktar i癟in ipotek edilecei
c) 襤potein m羹ddeti
d) Faizi
e) Derecesi, ikinci ve sonraki derece ipotek tesislerinde, ipotee serbest derceden istifade hakk覺n覺n tan覺n覺p tan覺nmayaca覺

Ta覺nmaz覺n maliki veya temsilcisinin, bu hususlar覺 i癟erir s繹zl羹 talebi 羹zerine resmi senet d羹zenlenmek suretiyle ilem tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce yerine getirilir.

Bankalar yard覺mlama sand覺klar覺 gibi kredi veren kurumlar覺n Tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne ipotek tesisi i癟in yaz覺lar覺 varsa bu yaz覺lar ilgilinin imzas覺 al覺nmak sureti ile ileme konur.

襤potek belgesi :

襤lemin tamamlanarak ipotein tapu k羹t羹羹ne sicilinden sonra tescilin yap覺ld覺覺n覺 g繹sterir ipotek belgesi, d羹zenlenerek ipotek alacakl覺s覺na verilmektedir. 襤potek belgesi k覺ymetli evrak niteliinde olmay覺p sadece tescili yap覺lan ipotekle ilgili bilgileri i癟erir

Yabanc覺 para ile ipotek tesisi :

Yabanc覺 para ile ipotek tesis i癟in aa覺daki hususlar覺n bulunmas覺 gerekmektedir.
Bunlar ;
- 襤potee konu kredinin d覺 kaynakl覺 kredi olmas覺,
- Kredi s羹resinin 5 y覺l veya daha fazla olmas覺d覺r.

Bu halde her ipotek derecesinin ifade ettii miktar, yabanc覺 para cinsinden g繹sterilebilmektedir. Ancak s繹z konusu yabanc覺 para her t羹rl羹 yabanc覺 para olmay覺p Hazine M羹staarl覺覺nca belirlenen d繹vizlerdir. ABD dolar覺 (USD), EURO gibi...

Ayn覺 ipotek derecesinden birden fazla yabanc覺 para t羹r羹 kullan覺larak ipotek tesisi m羹mk羹n olmad覺覺 gibi, Mahfuz mebla (sakl覺 pay) tutulmas覺 ve derecenin boalmas覺ndan dolay覺 s覺ra olumas覺 halinde de, derece i癟erisindeki her bir s覺ra i癟in ayn覺 yabanc覺 para cinsinden ipotek tesis edilecektir.

Yabanc覺 para ile tesis edilmi ipotee ait derecenin boalmas覺 halinde yerine tescil edilecei tarihteki kar覺l覺覺 T羹rk paras覺 veya yabanc覺 dier para 羹zerinden ipotek tesisi m羹mk羹n olabilecektir.

T羹rk paras覺 ile tesis edilmi ipotee ait derecenin boalmas覺 halinde, yabanc覺 para deerinin ipotein ilk tesisindeki T羹rk paras覺 deerini ge癟emeyecei hususu d羹zenlenecek resmi senede yaz覺lmas覺 halinde, bunun yerine tescil edilecei tarihteki T羹rk Liras覺 kar覺l覺覺 yabanc覺 para 羹zerinden ipotein tesisi m羹mk羹n olacakt覺r.

Yabanc覺 para ipotei tesisi i癟in 繹denecek (Muafiyet olmamas覺 halinde) tapu harc覺 ve damga vergisinin hesab覺 ile yabanc覺 ve T羹rk paras覺 kar覺l覺klar覺n覺n hesab覺nda merkez bankas覺 d繹viz al覺 kuru esas al覺nmaktad覺r. Bu husus resmi gazeteden veya merkez ve ziraat bankas覺 ubelerinden tespit ettirilebilmektedir.

襤YER襤 K襤RALARKEN...

襤 yeri olarak kiralamalarda genel uygulama, kira bedelinin net olarak saptanarak kontratta belirtilmesidir. Y羹r羹rl羹kteki kanuna g繹re, kirac覺 kira bedeli 羹zerinden y羹zde yirmi stopaj 繹demekle y羹k羹ml羹d羹r.

NET Kiras覺 500.000.000.- TL olan bir iyerinin BRT kiras覺 nedir?

Kira bedeli 500.000.000.- TL x Stopaj 0.20 = 100.000.000.- TL
500.000.000.- TL + 100.000.000.- TL = 600.000.000.- TL olur.


BRT Kiras覺 500.000.000.- TL olan bir iyerinin NET kiras覺 nedir?

Kira bedeli 500.000.000.- TL x Stopaj 0.20 = 100.000.000.- TL
500.000.000.- TL - 100.000.000.- TL = 400.000.000.- TL olur.


Bu konu ile ilgili olarak kontratta u ekilde bir madde konulmas覺nda yarar vard覺r;
Kira bedeli net olup, kirac覺 netten br羹te giderek hesaplanacak gelir vergisi ve fon pay覺n覺 繹demekle y羹k羹ml羹d羹r.

KAAK KAT

襤mar mevzuat覺n覺 alt羹st eden ve ad覺na k覺saca 襤mar Aff覺 denen yasalar serisi hemen her y覺l 癟覺kar覺lmaktad覺r. Uygulamas覺 son derece zor olan ve bazen yerlemi hukuk kavramlar覺na ters de d羹ebilen bir mevzuatt覺r.

Buna bal覺 yat覺r覺m kanunlar覺 hakk覺nda Yarg覺tay'覺n muhtelif i癟tihatlar覺, 繹zetle Kat M羹lkiyeti Kanunu h羹k羹mleri y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lmad覺k癟a, u anda bu kanuna tabi binalar覺n ortak yerlerinin igali, 襤mar Aff覺 mevzuat覺na girmemektedir. Bu uygulumalar hakk覺nda idari yarg覺 yoluna gidilmesi m羹mk羹nd羹r. Ancak sonu癟 al覺nmas覺 3 y覺ldan aa覺 deildir.

KADASTRO

Ta覺nmaz覺n mallar覺n s覺n覺rlar覺n覺 arazi ve harita 羹zerinde belirleyerek hukuki durumlar覺n覺 saptamak i癟in yap覺lan ilemlerin t羹m羹ne Kadastro denir.

Toprak vergisinin adalet ilkesine dayal覺 olarak saptanabilmesi ile bireylere ilikin 繹zel topraklar覺n genilik ve 癟eidini, durum ve deerini belirleme ilemidir.

Kadastro ta覺nmaz mallar覺n plan, kroki, kay覺t, defter ve k羹t羹kler gibi belgelerle s覺n覺rlar覺n覺 saptar. Kadastro d羹zenli bir tapu sicil sistemi kurmak amac覺 ile yap覺l覺r. T羹rkiye'de kadastro ilemleri tapu ve kadastro yap覺lacak b繹lgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel M羹d羹rl羹l羹羹n羹n 繹nerisi ve ilgili bakan覺n onay覺 ile belirlenir.
Kadastrosuna balanacak b繹lgeler en az bir ay 繹nceden resmi gazetede, radyoda ya da televizyonda, varsa yerel gazetede duyurulur.

Kadastro b繹lgesindeki her k繹y, belediye s覺n覺rlar覺 i癟indeki her mahalle kadastro 癟al覺ma alan覺d覺r. Kadastro ilemini yapacak ekip, en az iki kadastro teknisyeni, mahalle ya da k繹y muhtar覺 ile 3 bilirkiiden oluur.

Kadastro teknisyenleri, haz覺r bulunan mal sahipleri 繹n羹nde, varsa harita, tapu ve vergi kay覺tlar覺yla 繹teki belgeleri bilirkii ve muhtar覺n bilgisinden de yararlanarak inceler ve her ta覺nmaz mal i癟in kadastro tutana覺 d羹zenler.
Kadastro tutana覺nda ta覺nmaz mallar s覺n覺rland覺r覺l覺r ve hak sahipleri belirlenir. Kadastro tutana覺 d羹zenlendikten sonra yap覺lan tespitlere itiraz edebilir. 襤tirazlar kadastro komisyonunda incelenir.

繹z羹mlemeyen konularda kadastro mahkemesi g繹revlidir. Kadastro m羹d羹r羹 tutanaklara dayanarak ask覺 cetvelleri d羹zenler. Bunlar覺 30 g羹n s羹re ile ilan ettirir. 襤tiraz覺 olanlar ilan s羹resi i癟inde kadastro mahkemesinde dava a癟abilirler.

S羹re ge癟tikten sonra dava a癟覺lmayan kadastro tutanaklar覺ndaki s覺n覺rland覺rma ve tespitler kesinleir.
Kadastro m羹d羹r羹n羹n onaylad覺覺 kesinlemi tutanaklarla kadastro mahkemesinin kesinlemi kararlar覺 en ge癟 羹癟 ay i癟inde tapu k羹t羹klerine kaydedilir. Kadastrosu tamamlanan dayan覺larak kadastro ve tapu ilem m羹d羹rl羹klerinde ilem yap覺lamaz.

Kadastro mahkemesi, kadastrosu yap覺lan yerlerdeki ta覺nmaz mallar覺n durumlar覺 ile ilgili hukuki uyumazl覺klar覺 癟繹z羹mleyen mahkemedir.

Kadastro m羹d羹rl羹kleri veya eflikleri kadastro ge癟mi yerlerde imar plan覺 i癟inde veya imar planlar覺 d覺覺nda kalan gayrimenkullerin 繹zel olarak s覺n覺r tespitlerini yapar.

Birden fazla gayrimenkule sahip kiiler i癟in birbirlerine s覺n覺r iseler tevhid (birletirme), imar alanlarda ifraz (ay覺rma) ilemleri ile plan 繹rnei (koordineli 癟ap) R繹perli kroki gibi belgeleri vermeye yard覺mc覺 olurlar.

KAMULATIRMA

Anayasan覺n 46. maddesi :
"Devlet ve kamu t羹zel kiileri, kamu yarar覺n覺n gerektirdii hallerde kar覺l覺klar覺n覺 pein 繹demek art覺yla, 繹zel m羹lkiyette bulunan ta覺nmaz mallar覺n tamam覺n覺 veya bir k覺sm覺n覺, kanunla g繹sterilen esas ve us羹llere g繹re kamulat覺rmaya ve bunlar 羹zerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.
Kamulat覺rma bedelinin hesaplanma tarz ve us羹lleri, kanunla belirlenir. Kanun, kamulat覺rma bedelinin hesaplanma bedelinin tesbitinde vergi beyan覺n覺, kamulat覺rma tarihindeki resmi makamlarca yap覺lm覺 k覺ymet takdirlerini, ta覺nmaz mallar覺n birim fiyatlar覺n覺 ve yap覺 maliyet hesaplar覺n覺 ve dier objektif 繹l癟羹leri dikkate al覺r.

Bu bedel ile vergi beyan覺ndaki k覺ymet aras覺ndaki fark覺n nas覺l vergilendirecei kanunla g繹sterilir.

Kamulat覺rma bedeli, nakden ve pein olarak 繹denir. Ancak tar覺m reformunun uygulanmas覺, b羹y羹k enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin ger癟ekletirilmesi yeni ormanlar覺n yetitirilmesi k覺y覺lar覺n korunmas覺 ve turizm amac覺yla kamulat覺r覺lan topraklar覺n覺n bedellerinin 繹denme ekli kanunla g繹sterilir. Kanununun taksitle 繹demeyi 繹ng繹rebilecei bu hallerde, taksitlendirme s羹reci 5 y覺l覺 aamaz; bu takdirde taksitler eit olarak 繹denir ve pein 繹denmeyen k覺s覺m, devlet bor癟lar覺 i癟in 繹ng繹r羹len en y羹ksek faiz oran覺na balan覺r.

Kamulat覺r覺lan topraktan, o topra覺 dorudan doruya ileten k羹癟羹k 癟ift癟iye ait olanlar覺n bedeli pein 繹denir.

Anayasan覺n 46. maddesi, kanuna at覺fta bulunuyor. Daha 繹nce 6830 say覺l覺 kamulat覺rma yasas覺 1983'e kadar uyguland覺. Fakat yasadaki baz覺 eksiklikler tesbit edilerek 4/11/1983 tarihinde kabul edilen 2942 say覺l覺 kamulat覺rma yasas覺 癟覺kart覺ld覺. Yasan覺n dayand覺覺 temel kaynak ise anayasad覺r.

Kamulat覺rma kanunu 41 maddeden oluur, dierleri ge癟ici maddelerdir.

Madde 1 :
Ama癟 ve kapsam.

Madde 2 :
Kanunun uygulanmas覺ndaki idare.

Madde 3 :
Kamulat覺rman覺n artlar覺 vard覺r. Kesinlikle kamulat覺rman覺n yap覺labilmesi i癟in anayasa 46'da sayd覺覺m覺z kamu kurum ve kurulular覺 kamulat覺rma yapma yetkisine sahiptirler. Bunlar覺n d覺覺nda kamulat覺rma yapamaz.

Madde 4 :
襤rtifak hakk覺 ile ilgilidir. Bir ta覺nmaz mal覺n kamulat覺r覺lmas覺 yerine o ta覺nmaz mal覺n derinliine, hem 羹st k覺s覺mda, hem de zemin alt覺nda belli bir derinlikte belirtmek zorunluluu vard覺r.

Madde 5 :
Kamu yarar覺 verecek merciler :
a-00) Kamu idareleri ve kamu t羹zel kiileri;
a-01) 3. maddenin 2. f覺kras覺nda say覺lan ama癟larla yap覺lacak kamulat覺rmalarda ilgili bakanl覺k.
a-02) K繹y yarar覺na kamulat覺rmada k繹y ihtiyar kurulu.
a-03) Belediye yarar覺na kamulat覺rmada belediye enc羹meni.
a-04) 襤l 繹zel idaresi yarar覺na kamulat覺rmada belediye enc羹meni.
a-05) Devlet yarar覺na kamulat覺rmada il daimi enc羹meni.
a-06) Y..K. yarar覺na kamulat覺rmada Y..K.
a-07) niversite, T.R.T., Atat羹rk K羹lt羹r, Dil ve Tarih Y羹ksek Kurumu yarar覺na kamulat覺rmada y繹netim kurallar覺.
a-08) Ayn覺 illere bal覺 birde 癟ok il癟eye bal覺 k繹yler ve belediye yarar覺na kamulat覺rmada il癟e idare kurulu.
a-09) Bir il s覺n覺r覺 i癟indeki birden 癟ok il癟eye bal覺 k繹yler ve belediyeler yarar覺na kamulat覺rmada il idare kurulu.
a-10) Ayn覺 illere bal覺 birden 癟ok kamu t羹zel kiileri yarar覺na kamulat覺rmada bakanlar kurulu.

Madde 6 :
Onay mercii :
Kamulat覺rman覺n yap覺labilmesi i癟in kamu yarar覺 karar覺n覺n al覺nmas覺 laz覺md覺r. Kamu karar覺 al覺nmaz, fakat o ilgili yerde, o ie y繹nelik daha 繹nceden belirlenmi imar planlar覺 varsa bu sefer kamu yarar覺 karar覺 al覺nmas覺 yerine imar planlar覺na dayanarak sadece kamulat覺rma ilemine balama karar覺d覺r. 襤mar plan覺 kapsam覺 d覺覺ndaysa yap覺lacak olan hizmetler, kamu yarar覺 karar覺; imar plan覺 dahilinde ise ve imar plan覺nda o ie y繹nelik ayr覺lm覺 ve 繹zel kiiler ad覺na tescilliyse imar plan覺na dayan覺larak bu yerlerde kamulat覺rma yap覺labilir.

Madde 7 :
Kamulat覺rmadan 繹nce yap覺lacak ilemler ve erh idaresi :
Kamulat覺rma yapan idare 繹nce o mal覺n s覺n覺rlar覺n覺 belirleyen yani kadastro paftas覺n覺 almas覺 gerekir. Amac覺 ne ise o ta覺nmaz覺n bir k覺sm覺n覺 veya tamam覺n覺 ise ona g繹re plan覺n覺 haz覺rlar. Kamulat覺rman覺n balamas覺 i癟in kamu yarar覺na bir ilemin balamas覺 gerekir. Daha sonra ilk i olarak s覺n覺rlar覺n覺n belirlenmesi, kadastrodan al覺nacak paftalar. Arsan覺n s覺n覺rlar覺n覺, y羹z繹l癟羹m羹n羹 ve cinsinin 繹l癟ekli plan覺 yap覺l覺r veya yapt覺r覺l覺r. Ard覺ndan ta覺nmaz覺n sahiplerini, tapu kayd覺 yoksa bunlar覺n zilyetlerini yada bunlar覺n adreslerini, tapu, vergi ve n羹fus kay覺tlar覺 veya ayr覺ca haricen yapt覺raca覺 arat覺rma ile belgelere balamak suretiyle tespit ettirilir. 襤lgili vergi dairesinin istei 羹zerine vergi dairesinden adres istenir ve vergi beyanlar覺 al覺n覺r.

KAT 襤RT襤FAKI

Gerekli Belgeler :

1- Dilek癟e :
Arsa maliki veya b羹t羹n paydalarca imzalanm覺, t羹m ba覺ms覺z b繹l羹mlerin ayr覺 ayr覺 deerleri, deerleri ile orant覺l覺 arsa paylar覺n覺n g繹sterilmi olmas覺 gerekir.

2- Genel inaat projesi :
Belediyece onaylanm覺 inaat projesi. Projede her kat覺n ayr覺 ayr覺 g繹sterilmesi gerekir.

3- Vaziyet Plan覺 :
Genel inaat plan覺nda vaziyet plan覺 yer alm覺sa ayr覺ca ibraz覺 istenmez. Vaziyet plan覺 binan覺n arsa i癟indeki konumunu, yol, yeil alan, spor tesisleri, ortak yerler ve benzeri durumlar覺n覺 g繹sterir pland覺r.

4- Y繹netim Plan覺 :
B羹t羹n sayfalar覺n覺n maliklerce imzaland覺覺 ana gayrimenkul羹n y繹netimini d羹zenleyen pland覺r.

5- Liste :
Ba覺ms覺z b繹l羹mlerin niteliklerini g繹sterir, t羹m ba覺ms覺z b繹l羹mlerinin kap覺 numaralar覺n覺n s覺rayla yer ald覺覺, b羹t羹n maliklerce imzalanm覺, noter taraf覺ndan onaylanm覺 liste.

6- Maliklerin fotorafl覺 n羹fus c羹zdanlar覺.

7- Maliklerin ikier adet son 6 ay i癟inde 癟ekilmi fotoraflar覺.

Kat irtifak覺 kurulmas覺 herhangi bir vergi veya harca tabi deildir.

KAT KARILII ARSA

Kat kar覺l覺覺 eklinde verilmesi gereken bir arsan覺n 繹ncelikle niteliklerinin bilinmesi gerekir.

TAPU :
Mal sahibi ile g繹r羹mede al覺nmas覺 gereklidir. Tapu k羹t羹羹nden yap覺lan arat覺rma neticesinde ilgili emlak覺n 羹zerinde s覺ras覺 ile 癟al覺ma yapmak gereklidir. Tapu k羹t羹羹nden herhangi bir k覺s覺tlay覺c覺 neden (icra-ipotek-bor癟) olmamal覺d覺r.

ARSA METREKARES襤 :
Kat kar覺l覺覺 vermeyi planlanan arsan覺n metrekaresi 繹nemlidir. Zira bu arsaya ka癟 metrekare oturumlu inaat yap覺labiliyor, her katta ka癟 metrekareden ka癟 daire olabiliyor, arsan覺n d羹z ve meyilli oluu ve kot fark覺n覺n oluu dikkat edeceimiz hususlard覺r.

BULUNDUU MAHAL :
Arsan覺n bulunduu mahal deer bak覺m覺ndan olduk癟a 繹nemlidir. Bu arsa sokak i癟erisinde ise sat覺a arz覺, deerlemesi, ula覺m ile ana arterlere yak覺nl覺覺 uzakl覺覺, soka覺n genilii, otopark sorunu kat kar覺l覺覺 verilecei anda deer art覺覺nda etki eder. Cadde, bulvar ve meydanlarda oluu, sat覺 kolayl覺覺n覺n getirecei avantaj, ula覺m, adres bulma, nitelikli inaat yap覺m覺 zorluu, otopark sorununun olmayaca覺 iyeri, pasaj ve merkez binalar覺n yap覺lma ekli ve alternatif 羹retime a癟覺k olmas覺 nedeni ile kolay pazarlanabilmesi bize ve arsa sahibine fayda salayacakt覺r.

襤MAR DURUMU :
Elde bir y覺l覺 ge癟memi, al覺nm覺 bir imar varsa bu imar ge癟erlidir. Eer bir y覺l覺 ge癟mi ise ilgili belediyeden kontrol etmek ve yenilemek gerekir. Bu ise yenileme harc覺n覺 yat覺rarak olur. Mal sahibi y繹nlendirme ve m羹teahhide doru bilgi verebilmemiz i癟in imar durumundaki ifadeleri iyi bir ekilde incelememiz gerekir. Aksi takdirde sonradan 癟覺kan yanl覺l覺klar ve eksik bilgilerin sorumluluu size y羹klenir.

TAKS VE KAKS DURUMU :
襤mardaki TAKS ve KAKS'覺n iyi incelenmesi gerekir. 襤naat覺n ka癟 metrekareye oturaca覺, ka癟 metre y羹kseklikte (ka癟 kat) olaca覺 bunlara bal覺d覺r.

YREN襤N ARSA METREKARE F襤YATI :
Arsan覺n bulunduu y繹reyi iyi bir ekilde arat覺r覺l覺p bilgi sahibi olunmal覺d覺r. Arsa fiyatlar覺 yap覺lacak inaattaki maliyeti etkileyeceinden bunun deerlendirmesi 癟ok iyi yap覺lmal覺d覺r.

ARSANIN; B襤NALI VEYA BO OLMASI :
Arsa binal覺 ise t羹m maliklerin yeniden kat kar覺l覺覺 verilmesi hususunda fikir birliine varmalar覺 gerekir. Bu durumda t羹m maliklerin r覺za g繹stermesi gerekir. Bir kii bile r覺za g繹stermez ise bu ilem yap覺lamaz. Y羹klenici ile t羹m malikler anla覺r ise y羹klenici inaat bitene kadar bu maliklere ya kiral覺k yer temin eder yada kira paralar覺n覺 her ay veya toptan bir ekilde 繹der. Bu kar覺l覺kl覺 anlamaya bal覺 bir ilemdir. Arsa bo ise yukar覺da bahsedilen koullar覺 yerine getirmeye gerek yoktur.

YKLEN襤C襤 (MTEAHH襤T) :
Kat kar覺l覺覺 arsan覺n verilmek istendii y羹klenicinin 癟ok iyi tan覺nmas覺 gerekir. 襤naat sekt繹r羹nde meydana gelen bir 癟ok 羹z羹c羹 olay hem bu meslek grubundaki insanlar覺 hem de hizmet kurulular覺n覺 癟ok 羹zmektedir. Bu nedenle y羹klenicinin mali durumunu ve yapm覺 olduu inaatlar覺 bilmemiz gerekir. Eer y羹kleniciyi tan覺m覺yorsak iyi bir arat覺rma yapmal覺y覺z.
Bunun i癟inde bankalar, i sahipleri ve 癟evrelerinden referans almam覺z gerekir.

Olumlu referanslar al覺nd覺覺 takdirde 癟al覺malara balanmal覺d覺r. 襤te tam burada arac覺 kurululara b羹y羹k sorumluluklar d羹羹yor. 襤yi olur Allah'tan k繹t羹 olur kuldan felsefesi ile hareket ile biz iimizde 癟ok titiz ve dikkatli olmal覺y覺z. B羹t羹n bu 癟al覺malar覺n 覺覺覺nda ilemler olumlu ise bu i bizi s繹zlemeye yani kat kar覺l覺覺 s繹zlemenin yap覺lmas覺na y繹nlendirir.

SZLEME :
Kat kar覺l覺覺 s繹zlemesini yapmak i癟in arsa sahibi veya arsa sahipleri ve y羹klenici % eklinde anlamalar覺 inaatta kullan覺lacak malzemeler, zaman, ipotek, devir ekli, s羹re, bedel vs. artlar覺 ihtiva eden s繹zleme 繹rnei 繹nceden verilir ve incelenir.
Bu incelenmeye arac覺 kurum varsa avukat, arsa sahibi, y羹klenici inceler. Eklentiler var ise eklenir, 癟覺kar覺lacaklar var ise 癟覺kar覺l覺r. B繹ylece inaat覺n yap覺m artlar覺 ortaya 癟覺kar. Anla覺lan % oran覺na g繹re hangi dairelerin kime ait olaca覺 g繹sterilir ve hisselerini de belirlemek kayd覺 ile liste haz覺rlan覺r. Tapu, arsa sahibi, sahipleri ve y羹klenici c羹zdanlar覺 ve ikier adet resim ile (son 6 ay i癟inde 癟ekilmi olarak) notere m羹racaat edilir. Noterde bu s繹zleme yaz覺l覺r ve imza alt覺na al覺n覺r. En az iki suret olarak haz覺rlanabilir.

Bu ilemler haz覺rlan覺rken 繹zellikleri varsa 繹zelliklerini ilave etmek 羹zere apartman y繹netim plan覺 da haz覺rlat覺l覺r. Bu haz覺rlat覺lan y繹netim plan覺na t羹m maliklerin uymas覺 kat m羹lkiyeti kanununa g繹re zorunludur. Bu ilemler noterde imza alt覺na al覺nd覺ktan sonra tapuya gidilir.

TANER EMLAK OFISI
Adres : Hac覺 Evhaddin Caddesi No.27/B Yedikule-Istanbul TURKEY 34107
Telefon : +90 212 588 85 03 - +90 212 588 29 32  Email : info@taneremlak.com