TürkçeEnglishDeutschRussianFrench
27.09.2023
header
Geri D繹n   
  ZORUNLU DEPREM SIGORTASI (DASK)

ZORUNLU DEPREM S襤GORTASI GENEL ARTLARI

   A - S襤GORTA KAPSAMI

   A.1 - Sigortan覺n Kapsam覺

   587 say覺l覺 Kanun H羹km羹nde Kararname gereince, 634 say覺l覺 Kat M羹lkiyeti Kanunu kapsam覺ndaki ba覺ms覺z b繹l羹mler, tapuya kay覺tl覺 ve 繹zel m羹lkiyete tabi ta覺nmazlar 羹zerinde mesken olarak ina edilmi binalar, bu binalar i癟inde yer alan ve ticarethane, b羹ro ve benzeri ama癟larla kullan覺lan ba覺ms覺z b繹l羹mler ile doal afetler nedeniyle Devlet taraf覺ndan yapt覺r覺lan veya verilen kredi ile yap覺lan meskenler zorunlu deprem sigortas覺na tabidir.

   Bu sigorta ile, depremin, yang覺n, infilak ve yer kaymas覺 dahil, sigortal覺 binalarda ve temellerinde, dorudan neden olaca覺 maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu taraf覺ndan teminat alt覺na al覺nm覺t覺r.

(2. paragraf, Hazine M羹stearl覺覺'n覺n 3 Ekim 2001 tarihli teblii ile yeniden d羹zenlendi. Teblii g繹rmek i癟in t覺klay覺n覺z)

   A.2 - Sigorta Kapsam覺 D覺覺nda Kalan Binalar

   2.1 - Kamu kurum ve kurulular覺na ait binalar,
   2.2 - K繹y yerleim alanlar覺nda yap覺lan binalar,
   2.3 - Tamam覺 ticari veya s覺nai ama癟la kullan覺lan binalar,
   2.4 - 27 Aral覺k 1999 tarihinden sonra ina edilmi olan ancak ilgili mevzuat 癟er癟evesinde inaat ruhsat覺 bulunmayan binalar.

   A.3 - Teminat D覺覺nda Kalan Haller

   Aa覺daki haller sigorta teminat覺n覺n d覺覺ndad覺r:
   3.1 - Enkaz kald覺rma masraflar覺, k璽r kayb覺, i durmas覺, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve iyeri masraflar覺, mali sorumluluklar ve benzeri bakaca ileri s羹r羹lebilecek dier b羹t羹n dolayl覺 zararlar,
   3.2 - Her t羹rl羹 ta覺n覺r mal, eya ve benzerleri,
   3.3 - l羹m dahil olmak 羹zere t羹m bedeni zararlar,
   3.4 - Manevi tazminat talepleri.

   A.4 - Sigorta Bedelinin Tespiti

   Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yap覺 tarz覺 i癟in Hazine M羹stearl覺覺nca yay覺mlanan "Zorunlu Deprem Sigortas覺 Tarife ve Talimat覺"nda belirlenen metrekare bedeli ile ayn覺 meskenin br羹t y羹z繹l癟羹m羹n羹n (veya yakla覺k y羹z繹l癟羹m羹n羹n) 癟arp覺lmas覺 sonucu bulunan tutar esas al覺n覺r. Zorunlu deprem sigortas覺 yap覺lan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortas覺 Tarife ve Talimat覺"nda belirlenen azami teminat tutar覺ndan 癟ok olamaz.

   A.5 - Ak覺n Sigorta

   Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin deerini aarsa, sigortan覺n bu deeri aan k覺sm覺 ge癟ersizdir. Cari y覺la ait fazla al覺nan prim sigorta ettirene g羹n esas覺 羹zerinden iade edilir.

   A.6 - Muafiyet

   Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2si oran覺nda tenzili muafiyet uygulan覺r. Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu hasar覺n bu ekilde bulunan muafiyet miktar覺n覺 aan k覺sm覺ndan sorumludur. Muafiyet uygulamas覺 a癟覺s覺ndan, her bir 72 saatlik d繹nem bir hasar say覺l覺r.

   A.7 - Sigortan覺n Balang覺c覺 ve Sonu

   Sigorta, poli癟ede balama ve sona erme tarihleri olarak yaz覺lan g羹nlerde, aksi kararlat覺r覺lmad覺k癟a, T羹rkiye saati ile 繹leyin saat 12.00de balar ve 繹leyin saat 12.00de sona erer.

   B - HASAR VE TAZM襤NAT

   B.1 - Rizikonun Ger癟eklemesi Halinde, Sigorta Ettirenin Y羹k羹ml羹l羹kleri

   Sigorta ettiren, rizikonun ger癟eklemesi halinde, aa覺daki hususlar覺 yerine getirmekle y羹k羹ml羹d羹r.

   1.1 - Rizikonun ger癟ekletiini 繹rendii tarihten itibaren en ge癟 on be ig羹n羹 i癟inde Doal Afet Sigortalar覺 Kurumuna veya Kurum nam ve hesab覺na s繹zlemeyi yapan sigorta irketine bildirimde bulunmak,
   1.2 - Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu g繹revlilerinin veya yetkili k覺ld覺覺 kimselerin, hasara urayan binalara makul ama癟larla ve uygun ekillerde girmesine ve zarar覺 azaltmaya y繹nelik giriimlerde bulunmas覺na izin vermek,
   1.3 - Doal Afet Sigortalar覺 Kurumunun istei 羹zerine zarar miktar覺yla delilleri saptamaya, r羹cu hakk覺n覺n kullan覺lmas覺na yararl覺 ve sigorta ettiren i癟in salanmas覺 m羹mk羹n gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin Doal Afet Sigortalar覺 Kurumuna vermek,
   1.4 - Zarar覺n tahmini miktar覺n覺 belirtir yaz覺l覺 bir bildirimi, makul ve uygun bir s羹re i癟inde Doal Afet Sigortalar覺 Kurumuna veya yetkili k覺ld覺覺 kimselere vermek,
   1.5 - Sigortal覺 bina/yer 羹zerinde zorunlu deprem sigortas覺 d覺覺nda, deprem teminat覺 bulunan bakaca sigorta s繹zlemeleri varsa bunlar覺 Doal Afet Sigortalar覺 Kurumuna bildirmek.

   B.2- Hasar覺n Tesbiti

   Bu s繹zleme ile sigorta edilmi binalarda meydana gelen zarar覺n nedeni, nitelii ve miktar覺 Doal Afet Sigortalar覺 Kurumunun veya yetkili k覺ld覺覺 kimselerin belirlemelerine g繹re taraflar aras覺nda yap覺lacak anlamayla tesbit edilir.

   Taraflar zarar miktar覺nda anlaamad覺klar覺 takdirde, zarar miktar覺n覺n tayini, hakem-bilirkiilerce aa覺daki esaslara uyulmak suretiyle saptan覺r ve Doal Afet Sigortalar覺 Kurumundan tazminat talep edilmesi veya Doal Afet Sigortalar覺 Kurumunun dava edilmesi halinde zarar miktar覺yla ilgili hakem-bilirkii raporu tazminat覺n saptanmas覺na esas tekil eder. u kadar ki, tek hakem-bilirkii se癟ilmi ise atand覺覺 tarihten itibaren, dier hallerde ise 羹癟羹nc羹 hakem-bilirkiinin se癟ilmesinden itibaren en ge癟 羹癟 ay i癟erisinde ve her hal羹karda rizikonun ger癟ekletii tarihten itibaren alt覺 ay i癟inde
raporun tebli edilememesi halinde taraflar zarar miktar覺n覺 her t羹rl羹 delille ispat edebilirler.

   Taraflar, uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹 i癟in tek hakem-bilirkii se癟iminde anlaamad覺klar覺 takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkiisini se癟er ve bu hususu noter arac覺l覺覺 ile dier tarafa bildirir. Taraflarca se癟ilen hakem-bilirkiiler ilk toplant覺 tarihinden itibaren yedi g羹n i癟erisinde ve incelemeye ge癟meden 繹nce, bir 羹癟羹n癟羹 hakem-bilirkii se癟erler ve bunu bir tutanakla saptarlar. 癟羹nc羹 hakem-bilirkii, ancak taraflarca se癟ilen hakem-bilirkiilerin anlaamad覺klar覺 hususlarda, anlaamad覺klar覺 hadler i癟inde kalmak suretiyle, dier hakem-bilirkiilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkii raporu taraflara ayn覺 zamanda tebli edilir.

   Taraflardan herhangi biri, dier taraf癟a yap覺lan tebliden itibaren 15 g羹n i癟inde hakem-bilirkiisini se癟mez, yahut taraflarca se癟ilen hakem-bilirkiiler 羹癟羹nc羹 hakem bilirkiinin se癟imi konusunda yedi g羹n i癟inde anlaamazlarsa, 羹癟羹nc羹 hakem bilirkii taraflardan birinin istei 羹zerine hasar yerindeki ticaret davalar覺na bakmaya yetkili mahkeme taraf覺ndan uzman kiiler aras覺ndan se癟ilir.

   Hakem bilirkiilere, uzmanl覺klar覺n覺n yeterli olmad覺覺 nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem bilirkiinin kimliinin 繹renilmesinden sonra yedi g羹n i癟erisinde kullan覺lmayan itiraz hakk覺 d羹er.

   Hakem bilirkii 繹l羹r, g繹revden 癟ekilir veya reddedilir ise, yerine ayn覺 usule g繹re yenisi se癟ilir ve g繹reve kal覺nan yerden devam olunur.

   Hakem bilirkiiler, zarar konusunun saptanmas覺 konusunda gerekli g繹recekleri deliller ile sigortal覺 binan覺n rizikonun ger癟eklemesi s覺ras覺ndaki deerini saptamaya yarayacak kay覺t ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilir.

   Hakem bilirkiilerin veya 羹癟羹nc羹 hakem bilirkiinin zarar konusunda verecekleri karar kesindir, taraflar覺 balar.

   Taraflar kendi se癟tikleri hakem bilirkiilerin 羹cret ve masraflar覺n覺 繹derler. Tek hakem bilirkiinin veya 羹癟羹nc羹 hakem bilirkiinin 羹cret ve masraflar覺 taraflarca yar覺 yar覺ya 繹denir.

   Zarar miktar覺n覺n saptanmas覺 bu s繹zlemede ve mevzuatta mevcut h羹k羹m ve artlar覺 ve bunlar覺n ileri s羹r羹lmesini etkilemez.

   B.3 - Tazminat覺n Hesab覺

   3.1 - Sigorta tazminat覺n覺n hesab覺nda, rizikonun ger癟ekletii yer ve tarihte, binan覺n piyasa rayi癟lerine g繹re bulunan yeni ina bedeli esas al覺n覺r.
   3.2 - Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu hasar miktar覺na ilikin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren m羹mk羹n olan en k覺sa s羹re i癟erisinde gerekli incelemeleri tamamlay覺p hasar ve tazminat miktar覺n覺 tespit ederek sigortal覺ya bildirmek zorundad覺r.

   B.4 - Tazminat覺n denmesi

   Tazminat miktar覺n覺n yasa ve bu poli癟e h羹k羹mlerine g繹re tespit edilmesinden sonra Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu, sigorta bedelini amamak kayd覺yla kesinlemi olan tazminat miktar覺n覺 en ge癟 takip eden bir ay i癟erisinde hak sahibine 繹demek zorundad覺r.

   B.5 - Tazminat Hakk覺n覺n Eksilmesi veya D羹mesi

   Binan覺n ve her bir ba覺ms覺z b繹l羹m羹n projeye ayk覺r覺 olarak ve ta覺y覺c覺 sistemi etkileyecek ekilde tadil edilmesine veya zay覺flat覺lmas覺na neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakk覺 sahibi, meydana gelen zarar覺n bu nedenle ortaya 癟覺kt覺覺n覺n veya artt覺覺n覺n tesbit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakk覺n覺 kaybeder.

   Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu, sigortadan kaynaklanan toplam y羹k羹ml羹l羹klerini ve sahip olduu kaynaklar覺 dikkate alarak reas羹rans, sermaye ve benzeri piyasalardan sigortac覺l覺k tekniinin gerektirdii ekilde ve yeterli d羹zeyde koruma temin eder. Ancak, sigortal覺 hasar覺n beklenenin 羹st羹nde olmas覺 ve bunun Kurum kaynaklar覺n覺 ve temin edilen koruma miktar覺n覺 amas覺 durumunda, ortaya 癟覺kan zarar, Kurum kaynaklar覺 ve koruma miktar覺n覺n toplam覺n覺n zorunlu deprem sigortas覺 kapsam覺nda 繹denmesi gerekli toplam tazminata olan oran覺 dahilinde kar覺lan覺r.

   Sigorta ettirenin, sigorta s羹resi i癟inde sigortal覺 meskende mevzuata ayk覺r覺 deiiklik yapmas覺 halinde Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu s繹zlemeyi fesh edebilir.

   B.6 - Hasar ve Tazminat覺n Sonu癟lar覺

   6.1 - Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu, yapt覺覺 tazminat 繹demesi tutar覺nca hukuken sigortal覺n覺n yerine ge癟er ve sigortal覺n覺n zarardan dolay覺 羹癟羹nc羹 ah覺slara kar覺 dava hakk覺 varsa bu hak, tazmin ettii bedel nisbetinde Doal Afet Sigortalar覺 Kurumuna intikal eder.
   6.2 - Deprem sonucu tam hasar meydana geldii takdirde, tazminat覺n 繹denmesi ile birlikte sigorta teminat覺 sona erer. K覺smi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun ger癟ekletii tarihten itibaren, 繹denen tazminat tutar覺 kadar eksilir.
   Sigorta bedelinin eksildii hallerde, hasarl覺 binan覺n, hasardan bir g羹n 繹nceki haline getirildii tarihten itibaren balamak 羹zere, g羹n esas覺 ile prim al覺nmak suretiyle sigorta bedeli y羹kseltilir.

   C - E襤TL襤 HKMLER

   C.1 - Sigorta cretinin denmesi, Doal Afet Sigortalar覺 Kurumunun Sorumluluunun Balamas覺 ve Sona Ermesi

   Sigorta primi her t羹rl羹 vergi, resim ve har癟tan muaft覺r.

   Sigorta priminin tamam覺, s繹zleme yap覺l覺r yap覺lmaz poli癟enin teslimi kar覺l覺覺nda peinen ve nakden 繹denir. Sigorta priminin tamam覺, poli癟enin teslimine ramen 繹denmemi ise Doal Afet Sigortalar覺 Kurumunun sorumluluu balamaz. Bu art poli癟enin 繹n y羹z羹ne yaz覺l覺r. Sigorta primi alacaklar覺, 6183 say覺l覺 Amme Alacaklar覺n覺n Tahsil Usul羹 Hakk覺nda Kanun h羹k羹mlerine g繹re tahsil edilir.

   Sigorta s繹zlemesinin, sona ermesinden itibaren bir ay i癟erisinde yenilenmemesi durumunda Doal Afet Sigortalar覺 Kurumunun sigortadan kaynaklanan sorumluluu sona erer. Bu s羹re i癟erisinde yenilenen sigorta s繹zlemeleri, 繹nceki s繹zlemenin sona erme tarihinden itibaren y羹r羹rl羹e girer.

   Bu sigorta s繹zlemesi Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu nam ve hesab覺na zorunlu deprem sigorta s繹zlemesi yapmak 羹zere arac覺 s覺fat覺yla yetkili k覺l覺nan sigorta irketi taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r.

   C.2 - Sigorta Ettirenin Beyan Y羹k羹ml羹l羹羹

   Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu bu sigorta s繹zlemesini, sigorta ettirenin, rizikonun ger癟ek durumunu bildiren beyan覺na dayanarak yapm覺t覺r.

   Sigorta ettirenin beyan覺n覺n ger癟ee ayk覺r覺 veya eksik olmas覺 halinde Doal Afet Sigortalar覺 Kurumunun s繹zlemeyi daha a覺r artlarla yapmas覺n覺 gerektirecek durumlarda, Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu veya arac覺 k覺l覺nan ilgili sigorta irketi durumu 繹rendii andan itibaren 15 g羹n i癟erisinde prim fark覺n覺n 繹denmesi hususunu sigorta ettirene ihtar ile prim fark覺n覺 talep ve tahsil eder. Prim fark覺n覺n s羹resinde istenilmemesi halinde fesih hakk覺 d羹er.

   Ger癟ee ayk覺r覺 beyan hali, zarar覺 douran olay覺n meydana gelmesinden sonra 繹renilmise, bu zarardan dolay覺 繹denmi ve 繹denecek tazminat覺n;
   a) Ger癟ee ayk覺r覺 beyan, kasden yap覺lm覺 olmas覺 halinde tamam覺 i癟in,
   b) Kas覺t olmamas覺 halinde ise, 繹denecek tazminat覺n, al覺nan prim ile al覺nmas覺 gereken prim aras覺ndaki oran kadar d覺覺nda kalan miktar覺 i癟in,
   sigorta ettirene r羹cu edebilir.

   C.3 - Birden ok Sigorta

   Ayn覺 bina/yer i癟in birden 癟ok zorunlu deprem sigortas覺 yapt覺r覺lamaz. Zorunlu deprem sigortas覺 yap覺lan meskenin deeri zorunlu deprem sigortas覺 i癟in belirlenen azami teminat tutar覺n覺n 羹zerinde ise, bu tutar覺n 羹zerindeki k覺s覺m i癟in sigorta irketleri taraf覺ndan ihtiyari deprem sigortas覺 yap覺labilir.

   C.4 - Menfaat Sahibinin Deimesi

   S繹zleme s羹resi i癟inde, menfaat sahibinin deimesi halinde, sigortan覺n h羹km羹 devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortan覺n varl覺覺n覺 繹renen yeni hak sahibi, durumu 15 g羹n i癟inde Doal Afet Sigortalar覺 Kurumuna veya s繹zlemeye arac覺l覺k yapan sigorta irketine bildirmekle y羹k羹ml羹d羹r.

   C.5 - Tebli ve 襤hbarlar

   Sigorta ettirenin bildirimleri, Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu ad覺na s繹zlemeye arac覺l覺k yapan sigorta irketine noter kanal覺yla veya taahh羹tl羹 mektupla yap覺l覺r.

   Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu veya ad覺na yetkili k覺ld覺覺 sigorta irketinin bildirimleri de sigorta ettirenin poli癟ede g繹sterilen adresine veya bu adres deimise, son bildirilen adresine ayn覺 ekilde yap覺l覺r.

   Taraflara imza kar覺l覺覺 elden verilen mektup veya telgrafla yap覺lan bildirimler de taahh羹tl羹 mektup h羹km羹ndedir.

   Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu taraf覺ndan yap覺lan fesih ihbar覺, postaya veya notere verildii tarihten itibaren h羹k羹m ifade eder.

   C.6 - Yetkili Mahkeme

   Bu sigorta s繹zlemesinden doan anlamazl覺klar nedeniyle Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu aleyhine a癟覺lacak davalarda yetkili mahkeme, Doal Afet Sigortalar覺 Kurumunun bulunduu veya rizikonun ger癟ekletii yerde, Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu taraf覺ndan a癟覺lacak davalarda ise, daval覺n覺n ikametgah覺n覺n bulunduu yerde, ticaret davalar覺na bakmakla g繹revli mahkemelerdir.

   C.7 - Zaman A覺m覺

   Sigorta s繹zlemesinden doan b羹t羹n talepler, iki y覺lda zaman a覺m覺na urar.

   C.8 - Y羹r羹rl羹k

   Bu genel artlar 27 Eyl羹l 2000 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.
 

 


Zorunlu Deprem Sigortas覺
Tarife ve Talimat覺

   587 say覺l覺 "Zorunlu Deprem Sigortas覺na Dair Kanun H羹km羹nde Kararname"ye istinaden yap覺lacak zorunlu deprem sigortas覺na aa覺daki tarife ve talimatlar uygulan覺r.

   1. Tarife
 

YAPI TARZI

I. B繹lge 
(%0)

II. B繹lge 
(%0)

III. B繹lge 
(%0)

IV. B繹lge 
(%0)

V. B繹lge 
(%0)

A- elik, Betonarme, Karkas Yap覺lar

2.00

1.40

0.75

0.50

0.40

B- Y覺ma Kagir Yap覺lar

3.50

2.50

1.30

0.50

0.40

C- Dier Yap覺lar

5.00

3.20

1.60

0.70

0.50

   denecek prim, 3 羹nc羹 maddede belirtilen esaslara g繹re tespit edilen sigorta bedeline, deprem b繹lgesine ve yap覺 tarz覺na g繹re yukar覺daki tarife uygulanmak suretiyle hesaplan覺r. 
   Deprem b繹lgeleri ayr覺m覺nda, Bay覺nd覺rl覺k ve 襤skan Bakanl覺覺 taraf覺ndan haz覺rlanan "T羹rkiye Deprem B繹lgeleri Haritas覺" esas al覺n覺r. 
   Yukar覺daki tarifede belirtilen yap覺 tarzlar覺n覺n tan覺m覺 aa覺daki gibidir: 
   A- elik, Betonarme Karkas Yap覺lar: elik veya betonarme ta覺y覺c覺 karkas bulunan yap覺lard覺r.
   B- Y覺ma Kagir Yap覺lar: Karkas olmayan ve ta覺y覺c覺 duvarlar覺 moloz ta, kesme ta, tula veya boluklu, boluksuz beton briket gibi malzemeden yap覺lan, d繹eme, merdiven ve tavanlar覺 beton veya betonarme olan yap覺lard覺r. 
   C- Dier Yap覺lar: Yukar覺daki gruplara girmeyen yap覺lard覺r. 

  2. Azami Teminat Tutar覺

  Zorunlu deprem sigortas覺 kapsam覺nda, bir mesken i癟in verilebilecek azami teminat tutar覺 t羹m yap覺 tarzlar覺 i癟in 20 Milyar TLdir. 

(Hazine M羹stearl覺覺'n覺n 3 Ekim 2001 tarihli teblii ile azami teminat tutar覺 28 milyar liraya 癟覺kar覺ld覺. Teblii g繹rmek i癟in t覺klay覺n覺z)

  3. Sigorta Bedelinin Tespiti

  Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yap覺 tarz覺 i癟in aa覺da belirtilen metrekare bedeli ile ayn覺 meskenin br羹t y羹z繹l癟羹m羹n羹n (veya yakla覺k y羹z繹l癟羹m羹n羹n) 癟arp覺lmas覺 sonucu bulunan tutar esas al覺n覺r. Zorunlu deprem sigortas覺 yap覺lan bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutar覺ndan 癟ok olamaz.
 
 

YAPI TARZI

Sigorta Bedeli Hesab覺na Esas 
Metrekare Bedeli (TL)

A- elik, Betonarme Karkas Yap覺lar

150.000.000

B- Y覺ma Kagir Yap覺lar

100.000.000

C- Dier Yap覺lar

50.000.000

(Hazine M羹stearl覺覺'n覺n 3 Ekim 2001 tarihli teblii ile yeniden d羹zenlendi Teblii g繹rmek i癟in t覺klay覺n覺z)

  4. Muafiyet

  Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2si oran覺nda tenzili muafiyet uygulan覺r. Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu hasar覺n bu ekilde bulunan muafiyet miktar覺n覺 aan k覺sm覺ndan sorumludur.
  Muafiyet uygulamas覺 a癟覺s覺ndan, her bir 72 saatlik d繹nem bir hasar say覺l覺r. 

  5. Sigortan覺n S羹resi

  Sigortan覺n s羹resi bir y覺ld覺r.

  6. Yetkili Sigorta irketleri ve Primlerin Tahsili

   Zorunlu deprem sigortas覺, Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu nam ve hesab覺na s繹zleme yapmaya yetkili sigorta irketleri ve bu irketlerin acenteleri taraf覺ndan yap覺l覺r. Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu nam ve hesab覺na zorunlu deprem sigortas覺 yapmaya yetkili sigorta irketleri, bu tarife ve talimatlara g繹re belirlenen prim tutar覺n覺 pein olarak tahsil ederler.

  7. Yetkili Sigorta irketlerine denecek Komisyon

   Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu nam ve hesab覺na zorunlu deprem sigortas覺 s繹zlemesi yapmaya yetkili sigorta irketlerine, kendileri veya acenteleri taraf覺ndan yap覺lan zorunlu deprem sigortas覺 primi tutar覺n覺n %12,5i oran覺nda komisyon 繹denir.

  8. 襤htiyari Sigorta

  Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu d覺覺ndaki kii ve kurulular zorunlu deprem sigortas覺 yapamazlar. Ancak, zorunlu deprem sigortas覺 yap覺lan ba覺ms覺z b繹l羹m veya binalar覺n deeri 20 Milyar TLnin 羹zerinde ise, 20 Milyar TLnin 羹zerindeki k覺s覺m i癟in, zorunlu deprem sigortas覺n覺n yap覺lm覺 olmas覺 kayd覺yla, sigorta irketleri taraf覺ndan ihtiyari deprem sigortas覺 yap覺labilir.

  9. Y羹r羹rl羹k

  Bu tarife ve talimat 27 Eyl羹l 2000 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

TANER EMLAK OFISI
Adres : Hac覺 Evhaddin Caddesi No.27/B Yedikule-Istanbul TURKEY 34107
Telefon : +90 212 588 85 03 - +90 212 588 29 32  Email : info@taneremlak.com