TürkçeEnglishDeutschRussianFrench
30.11.2023
header
Geri D繹n   
  TAPU 襤LEMLER襤

襤lemlerde 襤braz覺 Gerekli Belgeler :

襤lemin gerektirdii dier belgelerin yan覺nda , tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne genelde aa覺daki belgelerin , ilem s覺ras覺nda ibraz覺 gerekmektedir.

a)  Varsa tapu senedi

b)  Fotorafl覺 n羹fus h羹viyeti c羹zdan覺 veya pasaport.

c)  Temsil halinde , temsile ilikin belge ,

d)  En ge癟 6 ay 繹nceden 癟ekilmi 6x4 ebad覺nda vesikal覺k fotoraf.

e)  Ta覺nmaz sat覺覺 , ipotek tesisi ve cins tashihlerinden vergi sicil no sunu g繹steren belge                          (tahakkuk fii vergi kart覺 gb.)

f)  Mesken nitelikli ta覺nmazlarda zorunlu deprem sigortas覺(kat irtifaklar覺 hari癟)

h) Vatandal覺k numaras覺

襤zlenecek Yol :

Tapu ilemlerinde genelde u yol izlenmektedir :  

a  襤lgilisinin gerekli belgelerle birlikte tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne m羹racaat覺.

b)  Bavuru fii tanzim edilip , tapu har癟lar覺n覺n m羹d羹rl羹k癟e tahakkuk edilip tahsil ettirilmesi.

c)  Akitsiz ilemlerde tescil veya terkin istem belgesi , akitli ilemlerde resmi senet tanzim edilerek ilgililere okutulmak veya yetkililerce okunmak suretiyle imzalar覺n al覺nmas覺.

d)  D羹zenlenen belgelerin (tapu senedi , ipotek belgesi gb. ) tasdik edilerek ilgiliye verilmesi.

Tapu Sicil M羹d羹rl羹羹n羹n B繹lgesi D覺覺ndaki Ta覺nmazlar覺n Tapu 襤lemlerinin Yapabilmesi

Ayr覺 tapu sicil m羹d羹rl羹klerinin yetki alan覺nda bulunan ta覺nmaz mallar覺n m羹terek ipotek , taksim , trampa , ilemleri sadece bir tapu sicil m羹d羹rl羹羹nde yetki al覺narak yap覺labilmektedir.

Bu husus t羹m tapu ilemleri i癟in deil  , sadece yukar覺da yaz覺lan ilemler i癟in s繹z konusudur. Bu durumda : ilgilerin ilemi yap覺lmas覺n覺 istedikleri tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne m羹racaat ederek , ta覺nmazlara ait bilgi ve ileme ait belgeleri ibraz etmeleri gerekecektir.

Tapu 襤lemlerinde Doktor Raporu 襤stenecek Haller   

Tapu sicil m羹d羹r羹n羹n ,talepte bulunan覺n  medeni haklar覺n覺 kullanmas覺 (fiil ehliyeti) hususunda 羹pheye d羹erse,konuyla ilgili h羹k羹met tabipliinden rapor isteyebilecei Tapu Sicil T羹z羹羹n羹n 14.maddesinde belirtilmektedir.

Y羹ksek Sal覺k uras覺n覺n 20-21 ubat 2003  tarih 10642 say覺l覺 tavsiye karar覺nda,  yaln覺zca yap覺lacak hukuki ilemle ilgili olarak,ilemin yap覺ld覺覺 anda kiinin ilem yapma ehliyeti veya akli melekesinin yerinde olmad覺覺ndan ciddi 羹phe duyulmas覺 veya bu yolda bir iddia ihbar ve ikayetin olmas覺 halinde tabip raporu istenecei,tabibin gerek g繹r羹rse ilgili uzmana sevk yaparak uzman taraf覺ndan rapor tanzimini isteyebilecei ,65 ya覺n 羹st羹nde herkes den bila istisna rapor istenmesinin doru olmad覺覺 belirtilmitir.Tapu sicil m羹d羹r羹  sadece teredd羹t  veya bu yolda ihbar iddia ve ikayet halinde  h羹k羹met tabipliine sevk yapaca覺na g繹re ,s繹z konusu hallerin varl覺覺n覺n takdir ve tespiti de h羹k羹met tabipliine ait olacakt覺r.

Aksine bir kuku, ihbar, 羹phe veya belge olmamas覺 halinde, tapu sicil m羹d羹rl羹klerince ilem sahiplerinden  rapor  istemeyecektir. Bu konuda mevzuat覺n belirledii bir ya s覺n覺r覺 da bulunmamaktad覺r. 襤lemde ilgisinden rapor istenmesi, yukar覺da belirtilen belli hallerde istisnai bir durum olup, takdiri de tapu sicil m羹d羹r羹ne aittir.

 Tapu 襤lemlerinin Mali Y繹n羹 Beyan edilecek deerlen y繹n羹nden  

襤cra dairelerinin yapt覺覺 sat覺lar ile mahkeme karar覺n覺n tescili gibi baz覺 ilemler d覺覺nda tapu ilemlerinin de ileme konu ta覺nmaz覺 emlak vergisi ile iliii kestirilmemekte , tapu har癟lar覺 , ilgililerin tapu sicil m羹d羹rl羹l羹羹ne beyan edecekleri deerler 羹zerinden tahsil edilmektedir. Bu nedenle istisna i haller d覺覺nda ilemin vergi dairelerine havalesi de s繹z konusu deildir.

Tapu har癟lar覺n覺n tahsili ilgilisinin beyan覺na tabi olmakla birlikte beyan edilen deerlerin , Emlak vergisi deerinin o y覺l i癟in belirlenen yeniden deerleme oran覺n覺n yar覺s覺 ile 癟arp覺m覺 sonucu bulunan deerden d羹羹k olmas覺 gerekir. Tapu sicil m羹d羹rl羹羹 , bildirilen deerin , emlak vergisi deerlerinin o y覺l i癟in belirlenen yeniden deerleme oran覺 ile  癟arp覺m覺 sonucu bulunan deerden d羹羹k olmas覺 hususunda ilgilileri sadece uyarmakta bunun d覺覺nda s繹z konusu deerlere bir m羹dahalesi olmamaktad覺r. 襤lgililerce beyan edilen deerinin d羹羹k olmas覺 veya a覺nmaz覺n emlak vergisi ile iliiinin bulunmas覺 halinde vergi dairelerince taakuk ettirilecek vergi ve cezalardan devralan ve devredenler m羹tessilen sorumlu tutulmaktad覺r. Bu husus d羹zenlenecek resmi senet veya tescil istem belgelerine yaz覺larak yetkililerin imzas覺 al覺nmaktad覺r. Bu nedenle herhangi bir ek vergi veya ceza ile kar覺la覺lmamas覺 i癟in ilem i癟in beyan edilecek deerin  emlak vergisi deerine o y覺l i癟in uygulanan yeniden deerleme oran覺n覺n yar覺s覺 ile 癟arp覺m覺 sonucu bulunacak deerden d羹羹k olmamas覺 ve ilemden 繹nce ta覺nmaz覺n emlak vergi ile iliiinin kestirilmesinde b羹y羹k yarar vard覺r.

rnein ; 2004  emlak vergi deeri 100.000. YTL s覺 olan bir ta覺nmaz覺n 2005 y覺l覺nda sat覺覺 halinde 2005 y覺l覺 覺l覺 i癟in uygulanan  % 11.2  yeniden deerleme oran覺n覺n yar覺s覺 olan %5.6 ile 癟arp覺m sonucu bulunacak de羹er tapu harc覺 i癟in beyan edilen en az deer olacakt覺r..Buna g繹re;

S繹z konusu ta覺nmaz i癟in  tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne bildireceimiz  en az deer;

100.000 YTL X %5.6= 105.600 YTL olacakt覺r.

105.600 YTL olarak beyan edilen bir sat覺 ileminde 繹denecek toplam bedel ise :

105.600 x binde 15 x 2 = 3160 YTL al覺m-sat覺m harc覺(toplam)

 ve d繹ner sermaye 羹creti 繹denecektir. 

                                                                AK襤TL襤 襤LEMLER 

a)   SATI

Sat覺 ilemi ile ta覺nmaz覺n m羹lkiyeti belli bir bedel kar覺l覺覺nda malik taraf覺ndan al覺c覺ya devredilmektedir. 襤lemi tapu sicil m羹d羹rl羹羹nden talep edecek kii , sat覺 konu ta覺nmaz覺n maliki veya onun temsilcisidir.

襤stenecek Bilgiler

襤lem tapu sicil m羹d羹rl羹羹nde talep edilirken , aa覺daki hususlar覺n sat覺c覺 taraf覺ndan tam olarak bilinmesi gerekir. Bunlar ;

a) Sat覺a konu ta覺nmaz ,

b)  Sat覺 bedeli ,

c)  Al覺c覺lar覺n ad覺 soyad覺 , al覺c覺 t羹zel kii ise ticaret 羹nvan覺 veya ad覺 ,

d) Ta覺nmaz覺n tamam覺n覺n veya hissesinin sat覺laca覺

e)  Sat覺 bedeli tamamen al覺nmayacak ise , kalan miktar i癟in kanuni derecede ipotek tesis edilip edilmeyecei

f)   Sat覺c覺 ve al覺c覺n覺n vergi kimlik numaras覺

g)  Vatandal覺k numaralar覺

h)  Mesken nitelikli yap覺larda zorunlu deprem sigortas覺

Hisseli sat覺larda , sat覺 yap覺lan ta覺nmazda , al覺c覺n覺n daha 繹nceden ad覺na kay覺tl覺 hissesi var ise bu hisseler ayr覺ca talep edilmese dahi tapu sicil m羹d羹rl羹klerince resen birletirilmektedir.

Sat覺c覺n覺n Kanuni 襤potek Hakk覺 

Sat覺 bedelinden arta kalan miktar i癟in , kanuni ipotek tesisini isteme , sadece ilemi i癟in sat覺c覺ya tan覺nm覺 bir hakt覺r. 

Kanuni ipotek sat覺 ilemi s覺ras覺nda tesis edilecei gibi tescilden itibaren 3 ay i癟erisinde de tesisi talep edilebilir. 

Bu hakk覺n kullan覺lmas覺 zorunlu olmay覺p , sat覺 bedelinin arta kalan miktar覺 baka yollarla teminat alt覺na al覺nmakta veya ihtiya癟 duyulmamakta ise , sat覺c覺 bu hakk覺n覺 kullanmayabilecektir. Ayr覺ca sat覺 bedelinin tamam覺 pein 繹denmeyecek ise taraflar覺n kararlat覺rd覺klar覺 vade artlar , sat覺 i癟in d羹zenlenecek resmi senede yaz覺labilmektedir.

Sat覺c覺n覺n tamam覺n覺 pein olarak almad覺覺 sat覺 bedelinden arta kalan miktar i癟in , lehine kanuni ipotek tesis ettirmesi , alaca覺n tahsilini temin bak覺m覺ndan kan覺m覺zca daha uygun olacakt覺r. unu da  belirtmek gerekir ki , kanuni ipotek miktar覺 sat覺 bedeli ile s覺n覺rl覺 olup sat覺 bedelinden daha fazla miktarlar i癟in , kanuni ipotek tesisi m羹mk羹n deildir.

Hisseli sat覺larda 羹fa hakk覺n覺n kullan覺lmas覺

Hisseli sat覺larda , ta覺nmazdaki dier hissedarlara 繹ncelikle sat覺n alma ( 羹fa ) hakk覺 tan覺nm覺t覺r. Ancak bu hak hisse sat覺覺n覺n hissedarlar d覺覺ndaki 羹癟羹nc羹 bir kiiye yap覺lmas覺 halinde kullan覺labilmektedir. Sat覺覺n ta覺nmazdaki hissedarlara yap覺lmas覺 halinde bu hak kullan覺lamayacakt覺r. 

羹fa  hakk覺n覺n kullan覺lma s羹resi ise sat覺覺n yap覺ld覺覺n覺n 繹renildii tarihen itibaren  3 ay 繹renilmemesi durumunda ise , 2 y覺ld覺r . Bu s羹relerin ge癟mesi halinde hakk覺n kullan覺lmas覺 m羹mk羹n deildir.

羹fa hakk覺n覺n kullan覺larak , sat覺lan hissenin edinilmesi tapu sicil m羹d羹rl羹羹nden talep edilmeyip ilgili mahkemeye m羹racaat ile , mahkemenin verecei kesinlemi karar覺n ibraz覺 halinde , edinme s繹z konusu olacakt覺r.

b)     KAT KARILII TEML襤K (DEV襤R) 

lkemiz 繹zellikle 1950 li y覺llardan sonra s羹ratli bir kentleme s羹recine girmi , bu s羹re癟 , bina yap覺m覺ndaki art覺覺 da beraberinde getirmitir. zellikle kent merkezlerinde bina yap覺m覺na elverili arsalar覺n s覺n覺rl覺 oluu , arsa fiyatlar覺n覺n h覺zl覺 bir ekilde artmas覺na neden olmutur. Bir taraftan kent n羹fusunun h覺zl覺 art覺覺yla grek bar覺nma ve gerekse ekonomik faaliyetlerin  y羹r羹t羹lmesi , bina yap覺m覺n覺 zorunlu hale getirirken bir taraftan da  arsa fiyatlar覺 h覺zla y羹kselmektedir. 襤te bu ikili olgu , kat kar覺l覺覺 temlik s繹zlemesi tipini dourmutur. B繹ylece binay覺 yapacak olan (m羹teahhit) , y羹ksek bir arsa bedeli 繹demekten kurtularak , parasal kaynaklar覺n覺 bina yap覺m覺na y繹nlendirmekte , ayn覺 zamanda arsa sahibi de en iyi bir ekilde deerlendirebilmektedir

Kat kar覺l覺覺 temlik ilemi , bor癟lar kanunumuzda a癟覺k癟a yer almam覺t覺r. Uygulamalarda kat kar覺l覺覺 temlik s繹zlemeleri s繹z konusu yasada yer alan sat覺 ve istisna akitleri unsurlar覺n覺  birlikte i癟eren , karma bir akit olarak deerlendirilmektedir.

Kat kar覺l覺覺 temlikte arsa sahiplerince sat覺 bedeli al覺nmamakta buna kar覺l覺k devralan (m羹teahhit) taraf覺ndan da bina ina edilmektedir.

襤lemi

Kat kar覺l覺覺 temlik resmi ekle tabi olup , resmi ekilde tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce resmi senet d羹zenlenmesidir.

Uygulamada s覺k癟a kar覺la覺lan noterlerce d羹zenlenmi kat kar覺l覺覺 inaat hakk覺 s繹zlemelerine dayan覺larak , m羹lkiyet devri m羹mk羹n deildir. Tapu Sicil T羹z羹羹ne  g繹re bu t羹r s繹zlemeler sadece tapu k羹t羹羹ne erh verilebilmektedir.

Kat kar覺l覺覺 temlik ileminde , temlikle konu ta覺nmaz 羹zerine bina arsa edilecek arsalard覺r. Genelde ta覺nmazlar bu nitelikte olmakla birlikte , bina vasf覺ndaki ta覺nmazlar覺nda temlike konu olmas覺 kan覺m覺zca m羹mk羹nd羹r. Kat kar覺l覺覺 temlikle ta覺nmaz  maliki veya malikleri ta覺nmazlar覺n belli bir pay覺n覺 , M羹teahhit taraf覺ndan yap覺lacak inaata kar覺l覺k olarak devredeceklerdir. Bu devirde a癟覺k癟a bir bedel s繹z konusu olmay覺p bedel kar覺l覺覺 olarak m羹teahhit taraf覺ndan bina yap覺m覺 羹stlenilmektedir. Yap覺lacak binan覺n ne kadar覺n覺n arsa sahibine verilecei , ne kadar覺n覺n m羹teahhit 羹zerinde kalaca覺 yine binan覺n ne ekilde yap覺laca覺 gibi dier hususlar , taraflarca noterde d羹zenlenen kat kar覺l覺覺 inaat hakk覺 s繹zlemelerinde yer almaktad覺r. Tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce d羹zenlenecek resmi senetlerde inaat s繹zlemelerinde at覺f yap覺labilecektir.  

c) BAI ( H襤BE ) 

Ta覺nmaz覺n kar覺l覺覺nda bir bedel olmaks覺z覺n m羹lkiyetinin devredildii bir ilemdir.

Medeni haklar覺n覺 kullanma yeterliliine sahip olan herkes ta覺nmazlar覺n覺 hibe edebilir.

Ya覺 k羹癟羹羹n veya vesayet alt覺ndaki kiilerin ta覺nmaz覺 veli veya vasilerince ba覺lanamaz.

Hibeyi kimler kabul eder ?

Hibeyi medeni haklar覺n覺 kullanma yeterliine sahip olanlarla bu haklar覺 kullanama yeterliinden yoksun olsa bile temyiz kudretine sahip olan herkes kabul edebilmektedir. Ancak , kanuni temsilcileri taraf覺ndan (veli , vasi gb.) temsil edilen kiiler kanuni temsilcileri bu ileme r覺za g繹stermemesi halinde kendilerine yap覺lan ta覺nmaz hibesini kabul edemezler. M羹meyyiz k羹癟羹k ve mahcura yap覺lacak ba覺lar覺n kabul edilebilmesi i癟in ba覺覺n herhangi bir art ve m羹kellefiyete balanm覺 olmas覺 gerekir. 

R羹c羹 art覺 ile Ba覺    

Ta覺nmaz hibesinde kanunun tapu k羹t羹羹nde erhini kabul ettii tek art r羹c羹 art覺d覺r. Bunun d覺覺ndaki bakaca bir art覺n a覺nmaz hibesinde k羹t羹e erh verilmeyecei kanaatindeyiz. Bu sebeple , r羹c羹 art覺n覺n d覺覺ndaki bir art覺n d羹zenlenecek resmi senette belirtilmesi m羹mk羹n olsa dahi (繹rn. Okul , cami yap覺m覺 vb.) bunun tapu k羹t羹羹nde erhi kanaatimizce m羹mk羹n olmayacakt覺r. Hibe eden sadece ba覺 yap覺lan覺n kendisinden 繹nce 繹lmesi halinde , ta覺nmaz覺n m羹lkiyetinin tekrar kendisine d繹neceini art edebilecek bu art覺 k羹t羹e erh ettirebilecektir.

Veraset ve 襤ntikal Vergisi Y繹n羹nden Ba覺 ilemi :

Esas amac覺 , kar覺l覺覺nda bir bedel olmaks覺z覺n ta覺nmaz覺n devri ilemi olan ba覺a , uygulamada bazen tapu harc覺n覺n az 繹denmesi d羹羹ncesiyle ba vurulduu g繹r羹lmektedir. Bazen de taraflar aralar覺nda ger癟ekten ba覺 ilemi yapmak istemekle birlikte , ileride bunun baz覺 sak覺nca ve k羹lfetler douraca覺 kan覺s覺 ile sat覺 yolunu tercih etmektedirler. B羹t羹n bu d羹羹ncelerin sebebi ; Kar覺l覺ks覺z bir edinme olmas覺 nedeni ile , bu edinilen ta覺nmazlar覺n Veraset ve intikal vergisine konu olmas覺d覺r.

Ba覺 yoluyla edinilen ta覺nmazlar覺n edinen taraf覺ndan s羹resi i癟erisinde ilgili vergi dairesine beyanda bulunarak Veraset ve 襤ntikal vergisinin 繹denmesi gerekmektedir. S繹z konusu vergi tahsil edilmedii veya bakaca ta覺nmazlar覺n teminat g繹sterilmedii s羹rece , bu yolla edinilen ta覺nmazlar覺n bir bakas覺na devri veya 羹zerine ayn覺 hak tesisi m羹mk羹n deildir. Ancak  r羹c羹 art覺n bal覺 olarak yap覺lan hibeler Veraset 襤ntikal vergisinden istisna tutulmutur.

c)      TRAMPA

Konumuz a癟覺s覺ndan trampa bir ta覺nmaz覺n bir baka ta覺nmazla kar覺l覺kl覺 deitirilmesidir. Her ne kadar, trampa edilen mallar aras覺nda , deer denklii s繹z konusu ise de , bu husus sadece taraflar覺 ilgilendirmektedir. ayet trampa edilen ta覺nmazlar aras覺nda deer farkl覺l覺klar覺 varsa , aradaki deer fark覺 ve bu fark覺n tahsil ekli tapu sicil m羹d羹rl羹羹nde d羹zenlenecek resmi senede yaz覺labilecektir.

Trampaya konu ta覺nmazlar覺n rayi癟 deerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu deer asgari olarak ta覺nmazlar覺n ilgili belediyeye beyan edilen emlak vergisi beyan deeri olacakt覺r.

d)     TAKS襤M  

Taksim olarak m羹lkiyet olarak tasarruf edilen ta覺nmazlar覺n , her orta覺n pay覺na kar覺l覺k olarak ortaklara tahsis edilmesi ilemidir.

artlar覺 : 

a)  Taksime konu ta覺nmazlar覺n , toplu m羹lkiyet (itirak hali ) veya hisseli m羹lkiyet (m羹terek) olrak tapu k羹t羹羹nde tescili olmas覺

b)   Miras taksimi d覺覺nda , taksime ta覺nmazdaki b羹t羹n ortaklar覺n kat覺lmas覺

c)  Yap覺lan taksim sonucu her ortaa m羹stakil veya hisseli olmak 羹zere bir ta覺nmaz覺n isabet etmesi.

Taksim ta覺nmazlar覺n par癟alara ayr覺lmas覺 (ifraz) ile , ayn覺 ilem olmay覺p ortakl覺k kapsam覺na giren ta覺nmazlar覺n ortaklar aras覺nda payla覺lmas覺d覺r. Ayr覺ca taksimi yap覺lacak ta覺nmazlar覺n t羹m羹n羹n de  ayn覺 nitelikte olmas覺 art deildir. Farkl覺 nitelikteki (mesken , tarla , ba gb.) ta覺nmazlar da birlikte taksime konu olabilecektir.

f) LNCEYE KADAR BAKMA AKD襤

Ta覺nmaz malikin , kendisine 繹l羹nceye kadar bak覺p beslemek ve g繹r羹p g繹zetmek art覺yla , bunu salayacak kiiye ta覺nmaz覺n覺 devretmesini salayan bir ilemdir.

l羹nceye kadar bakma akdine ilikin s繹zlemeler , tapu sicil m羹d羹rl羹kleri , noterler veya sulh hakimi taraf覺ndan d羹zenlenebilmektedir. 襤leme ilikin s繹zleme sulh hakimi veya noter taraf覺ndan d羹zenlenmi ise s繹zlemenin tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne ibraz覺 ile malik veya temsilcisinin tescil talebinde bulunmas覺 gerekir. S繹zlemede tescilin , ta覺nmaz覺 bu arta bal覺 olarak devralacak kii taraf覺ndan talep edilecei yer alm覺sa , bu takdirde tescil bu kii taraf覺ndan talep edilebilecektir.

Bak覺m alacakl覺s覺 sadece ger癟ek kiiler olabilir. Bak覺m bor癟lusu ise ger癟ek kii veya t羹zel kiiler olabilecektir.

l羹nceye kadar bakma akitlerinin tapu sicil m羹d羹rl羹羹nde d羹zenlenen dier akitli ilemlerden fark覺 resmi senede iki ahidin itirak etmesidir. Ayr覺ca resmi senede iki ahidin itirak etmesidir. Ayr覺ca resmi senet 繹zel bir d羹zenleme ekline tabidir. Bunlar覺n nedeni de 繹l羹nceye kadar bakma akitlerinin yasa gerei resmi vasiyet eklinde tazminin zorunlu olmas覺d覺r.

g)     襤NT襤FA HAKKI

襤ntifa hakk覺 , hakka konu ta覺nmaz 羹zerinde , bu hakka sahip olan kiiye geni bir kullanma ve yararlanma yetkisi veren kiiye bal覺 bir irtifak hakk覺d覺r. 襤ntifa hakk覺 s繹zleme ve mahkeme karar覺 olmak 羹zere  iki ekilde tesis edilmektedir.

a) Mahkeme karar覺 ile intifa hakk覺 Tesisi :

襤ntifa hakk覺 , mahkeme karar覺 ile tesis edilebilir. Tescili ile kesinlemi mahkeme karar覺n覺n tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne ibraz覺 gereklidir.

b) 襤ntifa Hakk覺n覺n S繹zleme ile Tan覺nmas覺 : 

 Ta覺nmaz maliki ta覺nmaz覺n intifa hakk覺n覺 herhangi bir kiiye tan覺yabilir. 襤ntifa hakk覺 tan覺nacak kiiler , ger癟ek kiiler olabilecei gibi , t羹zel kiilerde olabilir. 襤lem malik veya temsilcisinin talebi 羹zerine resmi senet tanzimi suretiyle yerine getirilir. 

襤ntifa hakk覺nda s羹re ve bedel : 

S羹resiz olarak intifa hakk覺 tan覺nmaz , s羹renin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ancak bu s羹re ger癟ek kiilerde en 癟ok 繹m羹r boyu t羹zel kiilerde ise 100 y覺ld覺r.

襤ntifa hakk覺 , bedel kar覺l覺覺nda tan覺nabilecei gibi bedelsiz olarak da tan覺nabilir. Bedelsiz tan覺malarda , ileme hibeye ilikin h羹k羹mler uygulanmaktad覺r.

Sona Erme

襤ntifa hakk覺nda feragat : 襤ntifa hakk覺 sahibi s繹z konusu bu hakk覺ndan , kuru m羹lkiyet sahibi lehine her zaman feragat edebilir. Bunun i癟in bu husus da tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne talepte bulunmas覺 gerekecektir. 襤ntifa hakk覺ndan feragat bedelli olabilecei gibide bedelsizde olabilir. Bedelsiz feragatlara hibeye ilikin h羹k羹mler tatbik edilmektedir. Her iki halde de hak sahibinin beyan覺 羹zerine intifa hakk覺 tapu k羹t羹羹nden terkin edilir. 襤ntifa hakk覺ndan bedelli yada bedelsiz feragatlerden   tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce tescil ilem belgesi d羹zenlenmekte resmi senet tanzim edilmemektedir.

S羹renin dolmas覺 :  襤ntifa hakk覺 belirli bir s羹re i癟in tan覺nm覺sa s羹renin dolmas覺 halinde taraflardan birisinin talebi ile k羹t羹kten terkin edilecektir.

Hak sahibinin 繹l羹m羹-t羹zel kiiliin sona ermesi : Hak sahibinin 繹l羹m羹 halinde , bunun veraset belgesi yada n羹fus  kayd覺 ile , t羹zel kiilerde ise ; t羹zel kiiliin sona ermesine dair yetkili makamlardan al覺nacak belgenin ibraz edilmesiyle , intifa hakk覺 tapu k羹t羹羹nden terkin edilir.

Emlak vergisi y繹n羹nden intifa hakk覺 : 襤ntifa hakk覺 sahibi ta覺nmaz覺n emlak vergisi m羹kellefidir. Bu sebeple intifa hakk覺 sahibinin bu hakk覺 s羹resince ta覺nmaz覺n emlak vergisi beyannamesini vermesi tahakkuk edecek emlak vergilerini 繹demesi gerekecektir. 

Tapu harc覺 a癟覺s覺ndan intifa hakk覺n覺n ta覺nmazdaki deere oran覺 :Tahsil edilecek tapu har癟lar覺n覺n hesab覺nda , ta覺nmaz覺n emlak vergisi beyan deerinin 2/3羹 intifa , 1/3 癟覺plak m羹lkiyet olarak kabul edilmektedir. rnek vermek gerekirse , ileme konu ta覺nmaz覺n emlak vergisi beyan deeri 60.00.YTL. ise 40.000 TL s覺 intifa hakk覺 20.000 YTL s覺  kuru m羹lkiyete (癟覺plak m羹lkiyet ) ayr覺lacakt覺r.

h)-襤POTEK

Halen mevcut veya ileride mevcut olacak , yahut v羹cut bulmas覺 muhtemel olan , herhangi bir  alaca覺n temini i癟in ta覺nmaz覺n teminat g繹sterilmesidir.

襤potek ilemleri , bug羹n 癟ok geni bir uygulama alan覺 bulmaktad覺r. Bunun sebebini ta覺nmaz k覺ymetlerindeki b羹y羹k art覺lara ve ta覺nmazlar覺n salam bir teminat olma g繹revini yerine getirmesine balayabilirsiniz.

S繹z konusu alacaklar ;

a)   Halen mevcut olan yani malikin veya dier bir kiinin alm覺 olduu bor癟 para i癟in , ta覺nmaz覺n teminat olarak g繹sterilmesi ,

b)  襤leride v羹cut bulacak alacaklara 繹rnek vermek gerekirse sat覺 bayilii alan bir kimsenin sat覺c覺 firman覺n kendisine verecei mallar i癟in ta覺nmaz覺n teminat g繹stermesi gb.

c)  襤leride v羹cut bulmas覺 muhtemel alacaklarda ise alaca覺n doumu ileride buna sebep olacak bir olaya veya arta bal覺d覺r. Buna 繹l羹nceye kadar bakma akitlerinde bak覺m alacakl覺s覺n覺n kanuni ipotek hakk覺 繹rnek olarak verilebilir.

襤potek tesisi i癟in talepte bulunacak kii ta覺nmaz覺n maliki veya temsilcisidir. B羹t羹n tapu ilemlerinde ilgililerden istenecek genel bilgi ve belgelerin yan覺nda , ipotek ilemlerinde ayr覺ca aa覺daki hususlar覺n bilinmesi gerekmektedir.

a)      襤potek alacakl覺s覺n覺n ad覺 soyad覺 , t羹zel kiilerde ticaret 羹nvan覺 ,

b)      Ta覺nmaz覺n ne miktar i癟in ipotek edilecei

c)       襤potein m羹ddeti

d)      Faizi

e)      Derecesi , ikinci ve sonraki derece ipotek tesislerinde , ipotee serbest derceden istifade hakk覺n覺n tan覺n覺p tan覺nmayaca覺

Ta覺nmaz覺n maliki veya temsilcisinin , bu hususlar覺 i癟erir s繹zl羹 talebi 羹zerine resmi senet d羹zenlenmek suretiyle ilem tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce yerine getirilir. Bankalar yard覺mlama sand覺klar覺 gibi kredi veren kurumlar覺n Tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne ipotek tesisi i癟in yaz覺lar覺 varsa bu yaz覺lar ilgilinin imzas覺 al覺nmak sureti ile ileme konur.

襤potek belgesi :          

襤lemin tamamlanarak ipotein tapu k羹t羹羹ne  sicilinden sonra  tescilin yap覺ld覺覺n覺 g繹sterir ipotek belgesi , d羹zenlenerek ipotek alacakl覺s覺na verilmektedir. 襤potek belgesi k覺ymetli evrak niteliinde olmay覺p sadece tescili yap覺lan ipotekle ilgili bilgileri i癟erir .D羹zenlenen resmi senedin tastikli suretide ipotek belgesi yerine ge癟mektedir.

YABANCI PARA 襤POTE襤

Medeni Kanuna g繹re yurt i癟inde veya yurt d覺覺nda faaliyette bulunan kredi kurulular覺n覺n yabanc覺 para 羹zerinden  veya yabanc覺 para 繹l癟羹s羹yle verilen  kredileri g羹vence alt覺na almak i癟in  yabanc覺 para 羹zerinden ipotek tesisi m羹mk羹n bulunmaktad覺r.

Yabanc覺 para  ipoteine konu krediler yabanc覺 para  羹zerinden olabilecei gibi yabanc覺 para 繹l癟羹s羹 ile verilen (d繹vize endeksli) kredilerde olabilmektedir.Bir 繹rnek vermek gerekirse

T羹rkiyedeki bir banka, m羹terisine a癟t覺覺 d繹vize endeksli konut kredisi i癟in yabanc覺 para ipotei tesisi edebilecektir.Yabanc覺 para  ipotei ,ger癟ek kiiler veya kredi kuruluu olmayan t羹zel kiilerin a癟t覺覺 krediler i癟in s繹z konusu olamayacakt覺r.Ayr覺ca,yabanc覺 para ipotei, kredi g羹vencesi olarak tesis edileceinden ,kredi ilikisi d覺覺ndaki baka yabanc覺 para borcu i癟in yabanc覺 para ipotei tesis edilemeyecektir.Bu nedenle yabanc覺 para ipotei tesis taleplerinde kredinin yabanc覺 para veya d繹vize endeksli kredi olduunun belirtilmesi gerekecektir.襤potek tesisine konu kredinin t羹r羹  Medeni Yasa da belirtilmemitir..Bu nedenle ayni(makine techizat temini),nakdi  ve gayrinakdi (teminat mektubu,kefalet,aval,ciro,kabuller gb) krediler i癟inde yabanc覺 para ipotei tesis edilebilecektir.
                            

襤potek tesisine konu yabanc覺 paralar

Ta覺nmazlar 羹zerine kurulacak yabanc覺 para ipoteinin herg羹n resmi gazetede yay覺nlanan  ve T.C Merkez Bankas覺nca al覺m/sat覺m覺 yap覺lan yabanc覺 paralar  羹zerinden yap覺lmas覺 gerekmektedir. 25.3.2002 tarihi itibar覺 ile bu yabanc覺  unlard覺r

ABD Dolar覺  (USD).

Euro (EURO)

Avustralya Dolar覺 (AUD)

Danimarka Kronu (DKK)

襤ngiliz Sterlini  (GBP)

襤svi癟re Frang覺 (CHF)

襤sve癟 Kronu (SEK)

Japon Yeni (JPY)

Kanada Dolar覺(CAD)

Norve癟 Kronu (NOK)

Kuveyt Dinar覺(KWD)

Suudi Arabistan Riyali (SAR)

Yabanc覺 ve T羹rk paras覺 kar覺l覺klar覺 ile ipotek har癟 ve vergilerinin hesab覺nda hesap g羹n羹ndeki T.C Merkez Bankas覺n覺n d繹viz al覺 kuru esas al覺nmaktad覺r.


                                                                    AK襤TS襤Z 襤LEMLER

a)- 襤FRAZ  ( AYIRMA ) 

襤fraz , tapu k羹t羹羹nde kay覺tl覺 bir ta覺nmaz覺n birden fazla parsele ayr覺lmas覺d覺r. Ta覺nmazlar覺n ifraz覺 , deer art覺r覺m覺 d羹羹ncesi , ayr覺lan par癟alar覺n daha kolay sat覺m覺 , daha 癟ok imar planlar覺n覺 uygulanmas覺 nedeni ile yap覺lmaktad覺r. 襤fraz ilemi aa覺daki safhalardan olumaktad覺r.

a  Serbest harita m羹hendislerince d羹zenlenmi krokili beyannamenin kadastro m羹d羹rl羹羹ne ibraz edilerek istemde bulunmas覺

b) Kadastro M羹d羹rl羹羹nce krokili beyannamenin uygunluunun kontrol羹 ve onanmas覺

c) 襤lemin belediye enc羹meni veya il idare kurallar覺nca tasdiki

d)  Kadastro m羹d羹rl羹羹nce tescil bildirimi ile birlikte evrak覺n tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne bir yaz覺 ile g繹nderilmesi.

e)  Tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce tapu har癟lar覺n覺n tahsili ve tescil

b)-TEV襤T (B襤RLET襤RME) 

Tevhit , tapu k羹t羹羹nde kay覺tl覺 birden fazla ta覺nmaz覺n birletirilerek . bir parsel haline getirilmesidir. 襤mar uygulamas覺 , ta覺nmaz覺n deerinin artt覺r覺lmas覺 , inaat yap覺m覺na uygun hale getirme , tar覺msal ama癟lar gibi 癟eitli nedenlere dayal覺 olarak yap覺lmaktad覺r.

Ayn覺 veya farkl覺 kiilere ait ta覺nmazlar覺n tevhidi m羹mk羹nd羹r. Tevhid edilecek ta覺nmazlar覺n birleebilir yani birbirlerine bitiik olmas覺 gerekir. Birleecek ta覺nmazlar 羹zerinde tasarrufu k覺s覺tlay覺c覺 haklar覺n bulunmas覺 halinde (ipotek,irtifak hakk覺 haciz vb. ) hak sahiplerini ileme r覺za g繹stermeleri gerekir.

Tavhit i癟in aa覺daki yol izlenir ;

a)  襤lem i癟in kadastro m羹d羹rl羹羹ne ilgisinin m羹racaat覺

b)  M羹d羹rl羹k癟e deiiklik tasar覺m覺n haz覺rlanmas覺

c)  Belediye enc羹meni veya il idare kurulunca deiiklik tasar覺m覺n覺n onaylanmas覺

d)  Kadastro m羹d羹rl羹羹nce tescil bildiriminin d羹zenlenmesi ve tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne g繹nderilmesi.

e) Tapu sicil m羹d羹rl羹羹nce tapu har癟lar覺n覺n tahsili ve tapu k羹t羹羹ne tescil

c)- C襤NS TASH襤H襤  

Tapu k羹t羹羹nde kay覺tl覺 bir ta覺nmaz覺n niteliinin deitirilecek bir baka nitelikte tapu k羹t羹羹ne tescil edilmesidir.

襤lemi :

Uygulamada s覺k癟a kar覺la覺lan cins tashihi ilemleri , arsa veya araziler 羹zerine yeni bina ina edilmesi veya mevcut binan覺n y覺k覺larak arsa haline d繹n羹t羹r羹lmesi eklinde g繹r羹lmektedir.

a) Arsa ve araziler 羹zerine yeni bina ina edilmesi

襤癟ileri bakanl覺覺 ile yap覺lan protokol gereince 8.8.1997 tarihinde itibaren belediye ve valilikler   ( Bay覺nd覺rl覺k ve 襤skan M羹d羹rl羹羹 ) ta覺nmaz覺n cins tashihi yap覺lmadan , iskan raporu vermeyeceklerinden bu durumda olan yap覺lar i癟in ilgilisi , iskan raporu ( yap覺 kullanama izin belgesi ) almak i癟in m羹racaat i癟in m羹racaat ettiinde , ilem aa覺daki aamalardan oluacakt覺r.

1- Yap覺n覺n iskana uygun  olmas覺 halinde belediye veya valilikler cins tashihi yap覺lmas覺 i癟in kadastro m羹d羹rl羹羹ne yaz覺 yazmakta .

2- Kadastro m羹d羹rl羹羹  mahallinde gerekli 繹l癟羹m羹 yap覺p , tescil bildirimini d羹zenleyerek tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne g繹ndermekte .

3  Tapu sicil m羹d羹rl羹羹 tescili salad覺ktan sonra , kadastro m羹d羹rl羹羹ne durumu bildirmekte , kadastro m羹d羹rl羹羹 paftas覺 羹zerinde gerekli teknik ilemleri yaparak durumu ilgili belediye veya valilii bildirmektedir. 8.8.1997 tarihinden 繹nce tamamlanarak iskan belgesi (yap覺 kullanama izin belgesi ) alm覺 olan ta覺nmazlar覺n cins tashihi ilemleri , baka herhangi bir kuruma m羹racaat etmeksizin kadastro m羹d羹rl羹klerince dorudan yerine getirilmekte , tapu sicil m羹d羹rl羹klerince tescilleri salanmaktad覺r.

b) Mevcut binan覺n y覺k覺larak arsa haline d繹n羹me : 

Cins tashihi i癟in ilgililer kadastro m羹d羹rl羹羹 veya efliklerine m羹racaat etmekte , kadastro m羹d羹rl羹羹 elamanlar覺nca zeminde inceleme yap覺ld覺ktan sonra d羹zenlenen tescil bildirimi tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne g繹nderilmektedir.

d)- M襤RASIN 襤NT襤KAL襤

Miras覺n intikali , 繹len bir kimsenin mal varl覺覺n覺n , alacak ve bor癟lar覺n覺n miras癟覺lar覺na ge癟mesidir. Medeni kanunumuza g繹re miras癟覺l覺k  kanunundan ve s繹zlemeden domaktad覺r.

Kanuni Miras癟覺lar

Kanuni miras癟覺lar unlard覺r ;

a) 繹lenin 癟ocuklar覺

b) ana ve babas覺

c) b羹y羹k baba ve b羹y羹k anas覺

d) Evlilik d覺覺 h覺s覺mlar覺

e) Evlatl覺k

f)- Devlet

g)- Sa kalan e

Sa Kalan Ein Miras癟覺l覺覺

Sa kalan e birlikte bulunduu miras癟覺lara g繹re , miras b覺rakana aa覺da yaz覺l覺 oranlarda miras癟覺 olmaktad覺r Bunlar ; 

a)  Miras b覺rakan覺n 癟ocuklar覺 ile birletiinde miras覺n 翹 羹

b)  Miras覺 b覺rakan覺n ana baba veya b羹y羹k analar覺 ile birletiinde miras覺n 翻si

c)  Miras b覺rakan覺n b羹y羹k baba veya b羹y羹k analar覺 ile birletiinde miras覺n 職羹

d)  Miras b覺rakan覺n yukar覺da yaz覺l覺 miras癟覺lar覺 yoksa miras覺n tamam覺 sa kalan ein olmaktad覺r

Miras b覺rakan覺n kendinden 繹nce 繹lm羹 癟ocuklar覺n覺n eleri mirastan pay alamamaktad覺r.

Mukaveleden doan miras癟覺l覺k hali  

Medeni kanunumuzun kabul ettii bir baka miras癟覺l覺k ekilde s繹zlemeden domaktad覺r. Bunlar vasiyetname ve miras mukaveleleridir. Miras癟覺l覺覺n s繹zleme ile domas覺 halinde miras h羹k羹mleri , yap覺lan bu t羹r s繹zlemelerin neticelerine g繹re belirlenecektir.

Miras Ret           

Gerek kanuni miras癟覺lar ve gerekse mukavele ile miras癟覺 tayin edilenler , kendilerine d羹en Miras覺 ret edebilirler. Miras覺n reddi kanuni miras癟覺lar taraf覺ndan , 繹l羹m羹n 繹renildii tarihten itibaren , mukavele ile miras癟覺 atananlarda ise , miras癟覺l覺覺n kendilerine resmen tebli edildii tarihten i癟erisinde 3 ay i癟erisinde  sulh hukuk mahkemesine yap覺lmas覺 gerekmektedir. Miras覺n reddi halinde al覺nacak veraset belgesinde bu husus belirtilmek sureti ile miras癟覺l覺k  ve miras paylar覺 belirlenecektir.

Miras pay覺ndan  Feragat  

Miras b覺rakan , miras癟覺lardan birisi ile , bir kar覺l覺k s繹z konusu olmadan veya kar覺l覺k salayarak mirastan feragat s繹zlemesi yapabilmektedir. Bu halde feragatte bulunan miras癟覺l覺k s覺fat覺n覺 kaybedecektir. Mirastan feragat s繹zlemesi 繹l羹me bal覺 bir tasarruf olup miras b覺rakan覺n sal覺覺nda , resmi vasiyet eklinde yap覺lmas覺 gerekir.

 

                                                                       ERH VERME

A-K襤RA SZLEMES襤N襤N ERH襤

襤lemi

Kira s繹zlemesi , ta覺nmaz maliki veya temsilcisi ile ta覺nmaz覺 kiralayacak kii aras覺nda yap覺l覺r. erhi i癟in s繹z konusu s繹zlemenin tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne ibraz覺 gerekir.

Kira s繹zlemesi taraflar veya bunlar覺n temsilcileri aras覺nda yaz覺l覺 ekilde yap覺laca覺 gibi s繹z konusu s繹zleme notere de tasdik ettirilebilir. Herhangi ekilde d羹zenlenirse d羹zenlensin , s繹zlemede aa覺daki hususlar yer almal覺d覺r ;

a)  Kiralanacak ta覺nmaz覺n a癟覺k癟a belirtilmesi ,

b)   Kira s羹resi

c)   Bedel

d)  Varsa artlar覺n yaz覺lmas覺

Tasarruf k覺s覺tl覺 ta覺nmazlar da kira erhi           

Ta覺nmaz 羹zerinde , tedbir ve kanuni k覺s覺tlamalar gibi , kira erhine engel bir k覺s覺tlama s繹z konusu deilse , kiran覺n tapu k羹t羹羹ne erhi m羹mk羹n olacakt覺r. Ta覺nmaz覺n ipotek ve benzeri haklarla k覺s覺tl覺 olmas覺 kira erhine engel tekil etmeyecektir. Bu durumda erhin hukuki sonucu , erh tarihinden sonra tapu siciline kaydedilecek haklar i癟in s繹z konusu olacakt覺r.

B- SATI VAAD襤

Sat覺 vaadi , ta覺nmaz覺n sat覺覺n覺n bir kimseye vaad edilmesidir. Sat覺 vadi ta覺nmaz覺n kesin sat覺覺 demek olmay覺p, sat覺覺 yapma taah羹d羹d羹r. Kendisine sat覺 vaadinde bulunan kimse , s繹zlemeye dayanarak ta覺nmaz覺n kendi ad覺na tescilini tapu sicil m羹d羹rl羹羹nden isteyemez. Sadece k羹t羹e erhini talep edebilecektir. 

Sat覺 vaadinin tapu k羹t羹羹ne erhini , aksi s繹zlemede kararlat覺r覺lm覺sa taraflardan herhangi birisi tapu sicil m羹d羹rl羹羹nden talep edebilmektedir. Talep i癟in , erh hususunun s繹zlemede yaz覺l覺 olmas覺 da art deildir.

Ayr覺ca , sat覺 vaadi s繹zlemesinin tanziminden itibaren be y覺ll覺k s羹re ge癟mi olmasa dahi sat覺 vaadinin k羹t羹e erhi m羹mk羹n olabilecektir.

Sat覺 vaadi s繹zlemesinin d羹zenleme yetkisi sadece notere aittir. Tapu sicil m羹d羹rl羹羹n羹n bu t羹r s繹zlemeleri tanzime yetkisi bulunmamaktad覺r. erh i癟in s繹z konusu sat覺 vaadi s繹zlemesinin tapu sicil m羹d羹rl羹羹ne ibraz覺 gerekir.

S繹zlemede hangi hususlar bulunmaktad覺r ?

Sat覺 vaadi ileride yap覺lacak kesin sat覺覺n vaad ve taahh羹d羹 olmas覺 sebebiyle , sat覺 i癟in aran覺lan hususlar , sat覺 vaadi s繹zlemeleri i癟inde ge癟erlidir. S繹zlemenin Taraflar覺n temsilcileri taraf覺ndan d羹zenlenmesi de m羹mk羹nd羹r. Bunlar覺n yan覺nda s繹z konusu s繹zlemelerde aa覺daki hususlar yer almal覺d覺r bunlar ;

a)      D羹zenlenme eklinde tanzimi

b)      Taraflar覺n kimliklerinin n羹fus h羹viyet c羹zdan覺 ile tespiti ,

c)       Taraflar覺n fotoraflar覺n覺n bulunmas覺 ve tasdiki,

TANER EMLAK OFISI
Adres : Hac覺 Evhaddin Caddesi No.27/B Yedikule-Istanbul TURKEY 34107
Telefon : +90 212 588 85 03 - +90 212 588 29 32  Email : info@taneremlak.com